Grundejerforeninger

Grundejerforeninger står for drift og vedligeholdelse af eventuelle private fællesveje, fællesarealer og fælles anlæg.

 Nogle steder er det frivilligt, om man vil være medlem af grundejerforeningen, andre steder forpligter den gældende lokalplan eller en tinglyst deklaration de enkelte grundejere til at være medlem.

Når vi laver en lokalplan for et nyt boligområde, står der næsten altid, at der skal oprettes en grundejerforening, hvornår den skal oprettes, og at alle grundejere har pligt til at være medlem. 

Hvis du klikker på kortet i boksen her til højre, kan du se en oversigt over grundejerforeningerne i Hjørring kommune - i den udstrækning, de er kendt af kommunen. Hvis du er medlem af en grundejerforening, vi ikke har på kortet, hører vi meget gerne fra dig. Hvis du åbner kortet, kan du se navnet på den grundejerforening, der dækker det område, du er interesseret i - og i mange tilfælde også se cvr-nummer på foreningen. Brug på pilen i kortets øverste venstre hjørne til at klikke på de enkelte grundejerforeninger.

Du kan finde kontaktoplysninger på foreningen ved at søge på CVR-nummeret i cvr.dk

Skal kommunen godkende grundejerforeningens vedtægter?

Kun hvis det står i en lokalplan eller en deklaration, at Hjørring Kommune skal godkende vedtægter/ændringer af vedtægter. Vi forholder os kun til de paragraffer i vedtægterne, der vedrører ting beskrevet i lokalplan/tinglyst deklaration, som foreningen skal varetage. Herunder sikrer vi, at en forening ikke helt eller delvist nedlægges, hvis kommunen har stillet krav om, at den blev etableret. 

Godkendelse af vedtægter

Når vedtægterne er endeligt vedtaget på generalforsamlingen, skal de originale vedtægter med bestyrelsens underskrift sendes til godkendelse på e-mail: grundsalg@hjoerring.dk

Husk at vedhæfte kopi af referat fra generalforsamlingen. Når vi har påtegnet vedtægterne, sender vi dem tilbage til jer på e-mail. 

Tinglysning

Grundejerforeningen skal selv sørge for eventuel tinglysning af godkendte vedtægter. Kommunen stiller som udgangspunkt ikke krav om tinglysning, og kommunen kan ikke tilbyde hjælp til tinglysning.

Indeholder vedtægterne reguleringer om forhold, der kan optages som bestemmelser i en lokalplan, jf. planlovens § 15, stk. 2, kan tinglysning af vedtægterne kun ske med særlig samtykke fra Hjørring Kommune, der underskriver på tinglysning.dk som myndighed. 

Uenigheder i foreningen - Hvad skal vi gøre, hvis en beboer ikke vil være medlem?

Følger et medlem af foreningen ikke vedtægterne eller beslutninger, kan foreningen føre en civil retssag mod vedkommende. Kommunen yder ikke bistand, hvis et medlem ikke vil følge en vedtægt.

Hvor meget rådgiver kommunen i øvrige forhold til arbejdet i grundejerforeninger?

Kommunen bistår i et meget begrænset omfang. Vi kan derfor ikke hjælpe jer ved interne uenigheder i foreningen.

Hvis bidrag til grundejerforeningen ønskes opkrævet af Hjørring Kommune

Kontakt Team Byggeri på byggeri@hjoerring.dk eller på tlf. 72 33 65 60.