Vindmøller til egen forsyning

Små vindmøller har mange forskellige udformninger og betegnelser som f.eks. mikromøller, minimøller og vindturbiner. Alle disse små møller hører under begrebet husstandsmøller.

Definition af husstandsmøller

En husstandsmølle forsyner en husstand med strøm ved hjælp af vindkraft. Alle vindmøller med en totalhøjde på op til 25 m betegnes som husstandsmøller, uanset om møllen opsættes på bygning eller som fritstående mølle.

 • Møllen kræver byggetilladelse.

 • Møllen skal altid overholde støjgrænser jf. gældende bekendtgørelse.

 • Møllen skal være typegodkendt, hvis rotorarealet er større end 5 m2.

 • Møllen skal overholde gældende lokalplan og bygningsreglement.

 • Møllen skal screenes for, om der skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering.

Støjgrænser for støj fra vindmøller i byzone og sommerhusområde:

 • 37 dB ved en vindhastighed på 6 m/s og 39 dB ved en vindhastighed på 8 m/s (ved naboskel)
 • Lavfrekvent støj: 20 dB ved en vindhastighed på 6 m/s og 8 m/s (indendørs). Der gøres opmærksom på, at støj og lavfrekvent støj fra eksisterende møller i nærområdet skal medregnes.

Sådan ansøger du

Du skal ansøge byggetilladelse via ansøgningsportalen Byg & Miljø.

Gå til Byg og Miljø her

Din ansøgning skal indeholde:

 • Kort, som viser placering og angivelse afstande til naboskel og nabobebyggelse.
 • Oplysninger og tegninger, som viser møllens udformning, totalhøjde over terræn, rotorareal mv.
 • Dokumentation for, at støjgrænser overholdes.
 • Dokumentation for typegodkendelse, hvis rotorareal større end 5 m2.
 • Ansøgning om miljøvurderingsscreening, hvis møllen er placeret i byzone eller sommerhusområde.

Husk dokumentation for, at støjgrænser overholdes:

Din dokumentation skal indeholde:

 • Rapport over målinger af støjudsendelsen fra denne vindmølletype. Målingen skal være foretaget af et akkrediteret firma.
 • Kortmateriale med nordpil, målestok, vindmøllens placering, eksisterende møller i nærområdet, eksisterende beboelser samt afstand hertil, afstand til anden støjfølsom anvendelse.
 • Beregninger af støjbelastningen, som dokumenterer, at vindmøllen kan overholde støjgrænserne jf. ovenstående. Denne støjberegning skal foretages i henhold til kravene i bekendtgørelse om støj fra vindmøller.
 • Møllen kræver landzonetilladelse og byggetilladelse.

 • Møllen skal altid overholde støjgrænser jf. gældende bekendtgørelse. 

 • Møllen skal være typegodkendt, hvis rotorarealet er større end 5 m2.

 • Møllen skal overholde gældende lokalplan og bygningsreglement.

Støjgrænser for støj fra vindmøller i landzonen:

 • Landzone (samlet bebyggelse): 37 dB ved en vindhastighed på 6 m/s og 39 dB ved en vindhastighed på 8 m/s (ved naboskel)
 • Landzone (spredt bebyggelse): 42 dB ved en vindhastighed på 6 m/s og 44 dB ved en vindhastighed på 8 m/s (ved udendørs opholdsarealer)
 • Lavfrekvent støj: 20 dB ved en vindhastighed på 6 m/s og 8 m/s (indendørs). Der gøres opmærksom på, at støj og lavfrekvent støj fra eksisterende møller i nærområdet skal medregnes.

Sådan ansøger du

Du skal søge om byggetilladelse via ansøgningsportalen Byg & Miljø.

Gå til Byg og Miljø her

Din ansøgning skal indeholde:

 • Kort, som viser placering og angivelse afstande til naboskel og nabobebyggelse.
 • Oplysninger og tegninger, som viser møllens udformning, totalhøjde over terræn, rotorareal mv.
 • Dokumentation for, at støjgrænser overholdes.
 • Dokumentation for typegodkendelse, hvis rotorareal større end 5 m2.
 • Ansøgning om landzonetilladelse.
 • Ansøgning om miljøvurderingsscreening, hvis møllen er placeret i byzone eller sommerhusområde.

Husk dokumentation for, at støjgrænser overholdes:

Din dokumentation skal indeholde:

 • Rapport over målinger af støjudsendelsen fra denne vindmølletype. Målingen skal være foretaget af et akkrediteret firma.
 • Kortmateriale med nordpil, målestok, vindmøllens placering, eksisterende møller i nærområdet, eksisterende beboelser samt afstand hertil, afstand til anden støjfølsom anvendelse.
 • Beregninger af støjbelastningen, som dokumenterer, at vindmøllen kan overholde støjgrænserne jf. ovenstående. Denne støjberegning skal foretages i henhold til kravene i bekendtgørelse om støj fra vindmøller.

Kontakt

Team Byggeri
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Nyttige links

Typegodkendelse

Energistyrelsen har udarbejdet en oversigt over gyldige vindmøllecertifikater

Se oversigten her

Lokalplaner og bygningsreglement

Se alle lokalplaner her

Se bygningsreglementet her