Udlejning

Ejer du en bolig, har du som udgangspunkt mulighed for at leje den ud til feriegæster.

Vær opmærksom på, at vedtægterne for ejerlejligheds- og andelsboligforeninger kan indeholde bestemmelser om mulighederne for udlejning.

Afhængig af boligtypen, må du foretage forskellige former for udlejning.

Der skelnes mellem helårsboliger, fritidsboliger, sommerhuse og flexboliger.

Desuden skelnes der imellem helårsudlejning og udlejning til ferie-fritidsformål:

  • Helårsudlejning betyder, at boligen udlejes til en eller flere personer, der flytter deres folkeregisteradresse til boligen og bor der fast
  • Udlejning til ferie-fritidsformål betyder. at boligen udlejes for kortere perioder til en eller flere personer med henblik på ferie

Helårsudlejning

Helårsboliger og flexboliger må udlejes til helårsbeboelse.

Sommerhuse, beliggende i sommerhusområder må ikke udlejes til helårsbeboelse. En fritidsbolig, der ligger i by- eller landzone, må heller ikke udlejes til helårsbeboelse.

Udlejning til ferie-fritidsformål

De fleste boliger i Hjørring Kommune kan udlejes til ferie-fritidsformål. Du har mulighed for at leje hele boligen eller f.eks. et værelse ud.

Helårsboliger, der er omfattet af krav om helårsbeboelse eller bopælspligt, må ikke udlejes som feriebolig. Krav om helårsbeboelse stammer fra lokalplaner eller tinglyste servitutter. Bopælspligt gælder for stuehuse på ejendomme, der er noteret som landbrugsejendomme.

Alle andre boliger kan som udgangspunkt udlejes til ferie-fritidsformål.

Når der sker udlejning af din bolig til ferie-fritidsformål, falder det under Sommerhuslovens regler om udlejning. Det er Plan- og Landdistriktsstyrelsen, der er myndighed for Sommerhuslovens udlejningsregler. Privatpersoners udlejning kræver som udgangspunkt ikke tilladelse, da den betragtes som ikke-erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig udlejning kræver derimod tilladelse fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Der er som udgangspunkt tale om ikke-erhvervsmæssig udlejning, hvis:

  • Du udlejer maksimalt 1-2 boliger til ferie-fritidsformål (3-4 boliger for samlevende)
  • Du udlejer hver bolig i maksimalt 41 uger om året
  • Du selv anvender hver bolig rekreativt i mindst 2 uger om året
  • Udlejningen ikke får professionel karakter

Du kan læse mere om erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig udlejning på Plan- og Landdistriktsstyrelsens hjemmeside.

Gå til Plan- og Landdistriktsstyrelsens hjemmeside 

Kontakt Plan- og Landdistriktsstyrelsen, hvis du har spørgsmål om erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig udlejning.

Du har mulighed for at udleje din egen helårsbolig til ferie-fritidsformål. For at kunne foretage denne form for udlejning, skal du udleje hele boligen, mens du selv flytter ud midlertidigt, f.eks. i forbindelse med, at du er på ferie.

Hvis du selv formidler udlejningen, må du udleje din bolig på denne måde op til 30 dage om året.

Anvender du derimod et bureau, der indberetter udlejningsindtægterne til SKAT, må du udleje din bolig op til 100 dage om året, jævnfør beslutning truffet af Hjørring Byråd den 14. december 2022.

Du kan udleje et eller flere overflødige værelser i din egen helårsbolig, uden det kræver tilladelse fra Hjørring Kommune.

Det er en forudsætning, at du selv bor i din bolig, mens værelserne udlejes.

Når du udlejer dele af din helårsbolig, f.eks. et eller flere værelser, vil udlejningen være omfattet af Sommerhuslovens udlejningsregler til ferie-fritidsformål, som beskrevet længere oppe.

Hvis du har spørgsmål til, om udlejningen af værelserne kræver tilladelse efter Sommerhuslovens regler om udlejning til ferie-fritidsformål, kontakt da Bolig- og Planstyrelsen.

Udlejning af værelser/ferielejligheder mv. fra en ejendom, som du ikke selv bor på, vil blive betragtet som hotelvirksomhed. Det kræver tilladelse efter Planloven at drive hotelvirksomhed.

For at der er tale om hotelvirksomhed, er der krav til, at udlejningen foretages af en selvstændig erhvervsmæssig virksomhed og der serveres et hovedmåltid, f.eks. morgenmad samt der er en reception, i forbindelse med gæsters overnatning.

Har du en overflødiggjort bygning i landzonen, kan du måske få tilladelse til etablering af ferieboliger.

Udlejning af sådanne ferielejligheder vil være omfattet af Sommerhuslovens regler om erhvervsmæssig udlejning.

Udlejning af ferielejligheder kræver tilladelse til erhvervsmæssig udlejning fra Bolig- og Planstyrelsen. Der gives normalt tilladelse til udlejning af ferielejligheder på op til 100 m2.

Det kræver bygge- og landzonetilladelse at etablere ferielejligheder i overflødiggjorte bygninger i landzonen.