Hjørring Kommunes Arkitekturpris

Hvad er arkitekturprisen?

Arkitekturprisen skal sætte fokus på værdien af arkitektonisk kvalitet i det fysiske miljø i byer og landskab.

Byrådet ønsker med prisen at inspirere og fremme interessen hos borgere og bygherrer for god arkitektur og der igennem medvirke til, at der skabes gode miljøer, livskvalitet og en smuk og oplevelsesrig kommune.

Byrådet præmierer hvert andet år nybyggeri, anlæg eller design i høj arkitektonisk kvalitet, som er udført med stor indlevelse i funktionen, stedet og omgivelserne og demonstrerer en særlig materialebevidsthed og høj arkitektonisk kvalitet.

I 2013 uddeltes Arkitekturprisen første gang, hvor fire byggerier, som alle var afsluttet i perioden 2007- 2012, blev præmieret.

Hjørring Kommunes Præmieringskomité træffer beslutning om, hvilke byggerier m.v., der kan præmieres.

Det fremgår af retningslinjer for Hjørring Kommunes Arkitekturpris, hvad der kan præmieres og hvad der lægges vægt på ved præmieringen. Det fremgår også, at såfremt der et år ikke findes byggerier, anlæg m.v., som præmieringskomitéen vurderer at kunne præmiere, uddeles prisen ikke dette år.

Prisuddelingen sker ved et arrangement på Rådhuset i starten af oktober - gerne i forbindelse med Arkitekturens Dag den 1. oktober. Alle interesserede er meget velkomne.

Hjørring Kommunes Arkitekturpris er tilrettelagt i samarbejde med Akademisk Arkitektforening.

Er du stødt på spændende arkitektur?

Billede af Tårs Vandtårn

Vi i gang med at indsamle kandidater til Hjørring Kommunes Arkitekturpris 2023 og har brug for din hjælp.

Hvis du har kendskab til nybyggeri, renoveringer af eksisterende byggeri eller har oplevet et byrum eller et grønt område, som har gjort indtryk, fordi det er smukt, anderledes eller rart at opholde sig i, så giv os praj.

Det skal være projekter, som er nye, dvs. som er færdige og taget i brug i 2021 eller 2022.

Du kan sende et billede af dén bygning eller dét sted i Hjørring Kommune, som du synes er vellykket til arkitekturprisen@hjoerring.dk Husk at oplyse adressen.

Vi vil gerne have billedet senest 1. maj, hvor vi kigger billederne igennem og måske ender dit forslag på kandidatlisten 😊

  Kornets Hus

Kornets Hus – Arkitekturprisen 2021 

 • Bygherrre: Kornets Hus 
 • Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter  

Et enkelt og skulpturelt byggeri rejser sig mellem marker og horisont og fortolker lokalt gårdbyggeri, som et vartegn der rækker ud i verden. 

Med vinkelhusets enkle greb får bygningens funktioner en naturlig og klar opdeling og bindes samtidig flot sammen af fællesområdet, så duften af brød breder sig på tværs af bygningen. Det giver udstillingen om kornet en ekstra dimension.  

Byggeriets gennemførte taktilitet og varme nuancer, i husets indre og ydre, byder velkommen og inviterer til at forlænge besøget og til et snarligt gensyn. 

Stakladen ved Tolne Skovpavillon

Stakladen ved Tolne Skovpavillon – Hædrende omtale for god arkitektur 

 • Bygherre: Foreningen Tolne Skovpavillon 
 • Arkitekt: Erik Arkitekter A/S 

Stakladen er et taktilt, enkelt og underspillet byggeri smukt rodfæstet i kulturmiljøet og naturen ved Tolne Skovpavillon.  

Projektet er et nutidigt bud på et lokalt drevet forsamlingshus med en ny indretning, der giver stedet både funktionalitet og rumlige oplevelser.  

Byggeriet er opført i enkle proportioner i træ fra Tolne Skov, og fortolker den oprindelige staklade, fornyer og genfortæller stedets historie”.   

Smedjen i Løkken

Byhus og gammel smedje i Løkken – Hædrende omtale for god arkitektur 

 • Bygherre: Mie Raunsmed Svane 
 • Arkitekt: Arkitekt Gitte Hansen maa og kimthorsell Architects 

”Et vellykket eksempel på, at der ud af eksisterende og nedslidte bygninger, 

med det rette blik, kan skabes et inviterende byggeri, der bidrager til det lokale byliv.  

Smedjen og forhuset har gennemgået en fin transformation til et nyt og imødekommende hjørne i Løkken bymidte og er inspiration til efterfølgelse for andre lokale byhuse. 

Stemningen fra ”det gamle Løkken” er indfanget samtidig med, at indretningen er fornyet, og der er skabt læfyldte gårdrumsmiljøer, som både fremhæver kulturarven, men også peger fremad og skaber rammer for nye muligheder”.   

Vandtårnet i Tårs

Vandtårnet i Tårs – Hædrende omtale for god arkitektur 

 • Bygherre: Tårs Vandværk  
 • Arkitekter: Erik Arkitekter A/S

Vandtårnet er transformeret til et nyt og moderne vartegn for Tårs.  

Transformationen har givet tårnet nyt liv og med de nye ”øjne” og det markante, røde trappetårn som rygrad, står det som en stolt vogter og skuer ud over Tårs og det omkringliggende landskab.  

Stedet er blevet et lokalt møde- og aktivitetssted og et mangfoldigt besøgsmål for alle”. 

12 spændende og meget forskellige projekter, som stod færdige i 2019 og 2020, var med i opløbet om Hjørring Kommunes Arkitekturpris eller Hædrende omtale for god arkitekur 2021.

Det er alle spændende projekter, som med deres arkitektur, materialer og tilpasning til stedet tilbyder noget særligt til brugerne, men som også giver noget til omgivelserne på grund af deres forskellige kvaliteter.

Projekterne ligger spredt i hele kommunen i byerne, ved kysten og inde i landet.

Se kandidaterne her:

Kandidater til Arkitekturprisen 2021

Gældende retningslinjer for præmiering af god arkitektur i Hjørring Kommune

Pkt. 1 Formål

Formålet med Hjørring Kommunes Arkitekturpris er at sætte fokus på værdien af arkitektonisk kvalitet i det fysiske miljø i byer og landskab.

Arkitekturprisen skal inspirere og fremme interessen hos borgere og bygherrer for god arkitektur og der igennem medvirke til, at der skabes gode miljøer og en smuk og oplevelsesrig kommune.

Byrådet ønsker med arkitekturprisen at fremhæve og præmiere eksempler på byggeri, anlæg og design, som er en æstetisk oplevelse og noget, der skaber kvalitet i omgivelserne i såvel byerne som i det åbne land.

Pkt. 2 Hvad kan præmieres

Byrådet præmierer nybyggeri, anlæg eller design i høj arkitektonisk kvalitet, som er udført med stor indlevelse i funktionen, stedet og omgivelserne samt demonstrerer stor materialebevidsthed og høj arkitektonisk kvalitet i anvendelse af ny teknologi, fx klima- og energitiltag. Emnerne/projekterne skal være taget i brug/afsluttet indenfor de to forudgående år før præmieringen.

Følgende kan præmieres:

 • Nyt byggeri til alle typer anvendelser som parcelhuse, etageboliger, erhvervsbyggeri, byggeri til offentlige formål, tekniske anlæg, landbrugsbyggeri m.v.
 • Om- og tilbygninger af eksisterende byggeri
 • Eksisterende byggeri som transformeres til ny funktion og karakter
 • Anlæg som byrum, pladser, parker og grønne anlæg, gårdrum, bebyggelsesplaner
 • Byrumsinventar, skiltning, belysning m.v.

Der kan uddeles én eller flere præmier.

Ved præmieringen lægges vægt på: 

 • At byggeriet, anlægget eller designet fremstår som en smuk bygning, et smukt anlæg eller et smukt design i høj arkitektonisk kvalitet,
 • at det demonstrerer indlevelse i stedets helhed og giver et positivt bidrag til bygningen, byen, kvarteret, byrummet, gaden, landsbyen eller det omgivende landskab,
 • at det skaber gode og trygge rammer for det sociale liv herunder tilgængelighed for alle, og
 • at det bidrager til arkitektonisk nytænkning og fremstår i et nutidigt og moderne formsprog.

Emner kan præmieres, hvis de opfylder flere af kriterierne. Hvis der et år ikke findes nogen byggerier, anlæg m.v., som præmieringskomitéen vurderer at kunne præmiere, uddeles Hjørring Kommunes Arkitekturpris ikke dette år.

Præmieringskomitéen kan beslutte at uddele ”hædrende omtale for god arkitektur” til byggeri, anlæg m.v., som ikke kan præmieres med Arkitekturprisen, men vurderes at rumme så høj arkitektonisk kvalitet, at det kan være eksempel til inspiration for borgere og bygherrer.

Pkt. 3 Præmier

Arkitekturprisen består af en plakette til bygherren/ejeren til montering på det præmierede emne og et diplom til arkitekten og/eller til landskabsarkitekten eller rådgiveren.

Byrådet kan også beslutte at uddele et diplom til bygherrren/ejeren og et diplom til arkitekten og/eller til landskabsarkitekten eller rådgiveren.

Hvis kommunen er ejer af bygningen består præmien af plakette til montering på emnet, et diplom til arkitekten og/eller til landskabsarkitekten eller rådgiveren.

Plaketten til montering udføres i et enkelt design med årstal og tekst, hvoraf det fremgår, at bygningen eller anlægget mv. er præmieret af Hjørring Kommune.

På diplomet fremgår motivering for præmieringen og arkitektens og/eller landskabsarkitektens eller rådgiverens navn samt bygherrens navn.

Byrådet kan kræve plaketten leveret tilbage, hvis bygningen eller anlægget ikke holdes i god stand, eller hvis ejeren foretager ændringer, der ikke er i overensstemmelse med grundlaget for præmieringen.

”Hædrende omtale” består af diplom med motivering og arkitektens og/eller landskabsarkitektens eller rådgiverens navn samt bygherrens navn.

Pkt. 4 Bedømmelse

Bedømmelsen foretages af Hjørring Kommunes Præmieringskomité, der har følgende medlemmer:

 • Borgmester Søren Smalbro
 • 1. viceborgmester Per Møller
 • Byrådsmedlem Jørgen Bing
 • Direktør for Vendsyssel Kunstmuseum Sine Kildeberg
 • Bestyrelsesmedlem i Foreningen for By- og landskabskultur Jørgen Gehl
 • Arkitekt m.a.a. Harry Christopher Riekehr
 • Direktør for Teknik og Miljø Bettina Hedeby Madsen

Afgørelser i præmieringskomitéen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Komitémedlemmer fra
administrationen har stemmeret.

Pkt. 5 Uddeling af Hjørring Kommunes Arkitekturpris

Prisuddelingen sker hvert andet år, så vidt muligt, i forbindelse med Arkitekturens Dag.

Der nedsættes en ”præmieringsgruppe” internt i administrationen. En repræsentant fra gruppen udpeges til sekretær for Præmieringskomitéen.

Præmieringsgruppen kan evt. indkalde forslag til emner til præmiering fra offentligheden, byens borgere og erhvervsliv m.fl. Gruppen udarbejder liste med egne forslag til præmiering, suppleret med evt. indkomne forslag.

Præmieringsgruppen udvælger de emner fra listen, som anses for værdige til at komme i betragtning ved Præmieringskomitéens bedømmelse.

Præmieringskomitéens medlemmer kan selv bringe andre emner i forslag, og disse vil indgå i en samlet liste med forslag til præmiering.

Den samlede liste inklusiv foto og en kort beskrivelse af de enkelte projekter/emner udsendes til Præmieringskomitéen før den mødes til bedømmelse én gang om året.

Hjørring Kommunes Præmieringskomité mødes og besigtiger de foreslåede emner til præmiering. Komitéen foretager, efter en besigtigelse, den endelige bedømmelse af de udvalgte emner. Komitéens begrundelse for præmiering af de udvalgte projekter/emner sammenfattes af repræsentanterne fra Akademisk Arkitektforening i en kort faglig vurdering.

Byrådet, ved borgmesteren eller anden politiker, forestår overrækkelse af Hjørring Kommunes Arkitekturpris ved et arrangement i forbindelse med Arkitekturens Dag, hvor ejere, arkitekter, forslagsstillerne, borgere og presse inviteres m.fl.

Præmieringen offentliggøres ved pressemeddelelse, på kommunens hjemmeside, udstilling og lignende.

Pkt. 6

Hjørring Kommunes Arkitekturpris formidles i øvrigt via kommunens hjemmeside, hvor bl.a. formål og retningslinjer for præmieringen samt oversigt over tidligere præmierede byggerier, anlæg m.m. vil være tilgængelig og til inspiration for interesserede borgere, bygherrer og rådgivere.

Pkt. 7 Ikrafttræden

Ændringerne i retningslinjer for Hjørring Kommunes Arkitekturpris træder i kraft den 21. marts 2018.

Vedtaget af Byrådet den 21. marts 2018

Komiteen består af

 • Borgmester Søren Smalbro
 • 1. viceborgmester Per Møller
 • Byrådsmedlem Jørgen Bing
 • Direktør for Vendsyssel Kunstmuseum Sine Kildeberg
 • Bestyrelsesmedlem i Foreningen for By- og landskabskultur Jørgen Gehl
 • Arkitekt m.a.a Peter Refsgaard-Iversen
 • Direktør for Kultur, Teknik og Miljø Bettina Hedeby Madsen
 • Landskabsarkitekt Anne Dorthe Vestergaard

Bygherrerne for de tre vindende byggerier modtog en plakette af bronze til opsætning på byggeriet, mens arkitekterne bag modtog et diplom. Vinderne blev:

 • Rubjerg Knude Fyr og ankomstområde
 • Nyt sommerhus, Magnus Christensens Vej 57, Løkken
 • Vendsyssel Teater, Banegårdspladsen 4, Hjørring

Bygherrer og arkitekter for de fire projekter som modtog hædrende omtale fik overrakt diplom. Se modtagerne her:

 • Superstien i Vrå
 • Tilbygning til Rederiet Isafold
 • Omdannelse af typehus til moderne fritidsbolig
 • Ny dagligvarebutik, Jørgen Fibigersgade, Hirtshals

Hjørring Kommune har kåret følgende vindere af Arkitekturprisen 2016:

 • Park Vendia Hallen, Thomas Morildsvej 11, Hjørring
 • Renovering af sommerhus, Bugten 12, Lønstrup

Hjørring Kommune har kåret følgende vindere af Arkitekturprisen 2015:

 • Restaurering og nyindretning af Amtmandsboligen, Hjørring
 • Nyindretning af ankomst- og udearealer ved Novo Nordisk, Hjørring
 • Nyt sommerhus, Dyrestien 31, Tornby
 • Renovering og omdannelse af Tolne Købmandsgård, Tolne

Præmieringer til tre byggerier

Alle kandidaterne rummer arkitektoniske kvaliteter, som gør dem til gode og indbydende byggerier for brugere og omgivelser. Tre byggerier udmærker sig i særlig grad og præmieres med Hjørring Kommunes Arkitekturpris

 • Børglum Klostervej 255B, Børglum. Velkomst- og besøgscenter på Børglum Kloster

 • Haldbjerg 6, Hjørring. Nyt enfamiliehus

 • Skolevangen 23, Hjørring. Tilbygning til Hjørring Gymnasium

Arkitekturprisen blev uddelt til 4 bygninger

 • Tilbygning til Sygehus Vendsyssel
 • Kvarterløft i Vestbyen
 • Ældrecenteret Svanelundsbakken
 • Ny bolig i det åbne land, Klithusevej 92, Nørlev

Kontakt

By- og Landdistrikts- udvikling