Gebyr/pris

Timeprisen for byggesagsbehandling 2024: 615,00 kr.
Der afregnes pr. minut fra modtaget ansøgning.

En ansøgning med byggetilladelse betales over 2 rater. 1 rate i forbindelse med der gives byggetilladelse og 2 rate når sagen afsluttes.

Vær opmærksom på, at vi fakturerer for medgået tid - også i tilfælde hvor

  • vi ikke har modtaget manglende materiale inden fristens udløb
  • ansøgningen ender med et afslag
  • ansøgningen trækkes tilbage

Du modtager en faktura i forbindelse med lukningen af sagen.

Nedrivningstilladelse fast gebyr: 1000,00 kr.
Fakturaen sendes i umiddelbar forbindelse med nedrivningstilladelsen.

Fakturaen sendes altid - med mindre andet er angivet i ansøgningen - til registreret ejer.

Gebyr i forbindelse med færdigmelding

I forbindelse med færdigmelding, kan vi ved manglende indsendelse af lovpligtig police på byggeskadeforsikring jf. byggeloven § 25 c, stk. 1, opkræve:

Første uge 500,00 kr.

Herefter for hver påbegyndt uge 7.000,00