Ejendomsavancebeskatning

Vær opmærksom på ejendomsavancebeskatning i forbindelse med salg af en ejendom.

Hvis din grund kan udstykkes til ny selvstændig bebyggelse, kan det medføre, at du skal betale skat af et eventuelt provenu ved salg, også kaldet ejendomsavancebeskatning.

Det er SKAT, som afgør om og hvor meget, du skal betale i ejendomsavancebeskatning.

I forbindelse med salget af din ejendom kan du bede om en udtalelse fra kommunen om, hvorvidt der kan foretages udstykning eller ej.

Udtalelsen skal SKAT bruge til den videre sagsbehandling i forhold til ejendomsavancebeskatningsloven. Du kan indsende erklæring om ejendomsavancebeskatning ved at benytte selvbetjeningsløsningen i den grønne selvbetjeningsboks i højre side af skærmen.

Kommune kan kun udtale sig om udstykningsmulighed for ejendommen efter de arealkrav, der er nævnt i kommuneplanen, gældende lokalplan, byggelov/bygningsreglementet og servitutter, hvor kommunen har påtaleret.

Du skal forvente en sagsbehandlingstid på cirka 5-10 arbejdsdage. Er du ikke ejer, bedes du vedlægge en fuldmagt fra ejer for at få en udtalelse. Er du ejendomsmægler, så accepterer vi en underskrevet formidlingsaftale.

Beregning af ejendomsavancebeskatning

Kommunen har ingen indflydelse på, hvordan SKAT beregner ejendomsavancebeskatningen. Har du spørgsmål til, hvordan ejendomsavancebeskatningen beregnes, skal du kontakte SKAT.

Generelle regler for udstykning

De generelle regler er:

Ved udstykning i forbindelse med grunde til fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse kan kommunalbestyrelsen ikke nægte at godkende ejendomme med en grundstørrelse på henholdsvis:

  • Mindst 700 m² ved fritliggende enfamiliehuse
  • Mindst 1200 m² ved sommerhuse

Ejendommen kan desuden være omfattet af en lokalplan eller deklaration, der fastsætter andre konkrete krav til grundstørrelsen eller som måske helt forhindrer en udstykning.