Grundlovsceremoni 2024

Grundlovsceremonien afholdes d. 17. september kl. 16.00 i Byrådssalen på Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring. Indgang via Borgerservice.

Her skal den nye statsborger til ceremonien underskrive en erklæring om, at ansøger vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati, samt udveksle håndtryk med Hjørring Kommunes borgmester. Herefter overrækkes statsborgerretsbeviset.

Deltagere må gerne medbringe gæster til ceremonien (antal gæster udfyldes i tilmeldingen).

Tilmelding

Husk at tilmelde dig inden d. 6. august

Tilmeld dig grundlovsceremonien her

Mere information

Folketinget vedtager to gange om året en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du deltage i en Grundlovsceremoni for at få statsborgerskab. Formålet med ceremonien er at højtideligholde og markere erhvervelsen af det danske statsborgerskab.

Hjørring Kommune afvikler to årlige Grundlovsceremonier: En i foråret og en i efteråret. Grundlovsceremonien skal holdes tidligst en måned efter og senest fire måneder efter, at den aktuelle lov om indfødsrets meddelelse er trådt i kraft.

Det er, som udgangspunkt, alene borgere som er bosat i Hjørring Kommune der kan deltage i Grundlovsceremonien.

For at blive dansk statsborger skal du inden 2 år efter, at den lov om indfødsret du er optaget på er trådt i kraft, deltage i en grundlovsceremoni, hvor du skriver under på en særlig ceremonierklæring. Ceremonien højtideligholder og markerer det øjeblik, hvor du bliver dansk statsborger.

Til ceremonien skal du medbringe ét af følgende gyldig legitimation:
- Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
- Eller pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
- Eller pas udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Er du ikke i besiddelse af en af ovenstående gyldig legitimation, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien. Vær opmærksom på dette i god tid inden ceremonien.

Når den lov om indfødsrets meddelelse, du er optaget på, er vedtaget, vil du modtage et brev med information om grundlovsceremonien, hvis du er omfattet af krav om deltagelse i en ceremoni. Brevet vil blive sendt til din e-Boks kort tid efter lovens vedtagelse.

Brevet vil være vedlagt en erklæring til brug for afgivelse af oplysninger på tro og love om eventuelle strafbare forhold begået her i landet eller i udlandet, samt bopæl her i landet. Det er en betingelse for din deltagelse i en grundlovsceremoni, at du udfylder og underskriver erklæringen og sender den til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet skal have modtaget din udfyldte og underskrevne erklæring senest 10 hverdage før, du skal deltage i en grundlovsceremoni. Erklæringen kan sendes til ministeriet på indfoedsret@uim.dk eller via e-Boks. Du kan også sende den underskrevne erklæring til:

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Hvis Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke har modtaget din udfyldte og underskrevne erklæring senest 10 hverdage før, du skal deltage i en grundlovsceremoni, vil du ikke kunne deltage i ceremonien, men i stedet blive henvist til at deltage i en senere ceremoni.

René C. Thorsen

AC-fuldmægtig
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen