Huslejenævnet og beboerklagenævnet

Hvis lejer eller udlejer bliver uenige om lejeforhold, kan Huslejenævnet for private udlejningsboliger eller Beboerklagenævnet for almene boliger i mange tilfælde afgøre uenigheden.

Huslejenævnet og Beboerklagenævnet

Hvis lejer eller udlejer bliver uenige om lejeforhold, kan Huslejenævnet for private udlejningsboliger eller Beboerklagenævnet for almene boliger i mange tilfælde afgøre uenigheden.

Huslejenævnet

Hvis du bor til leje hos en privat udlejer og har nogle lejemæssige vilkår, som du er utilfreds med, kan du få klagenævnet HUSLEJENÆVNET til at afgøre, om dine lejemæssige vilkår er i overensstemmelse med Lejelovens og Boligreguleringslovens bestemmelser. Hvis du udlejer en privat bolig, kan du også få Huslejenævnet til at afgøre, om lejeren overholder sine forpligtelser. 

Siden 1. januar 2001 har alle kommuner i landet haft pligt til at oprette et Huslejenævn enten for den enkelte kommune eller i fællesskab med andre kommuner.

Beboerklagenævnet

Hvis du bor til leje i en almen bolig, og har nogle lejemæssige vilkår, som du er utilfreds med, kan du få klagenævnet BEBOERKLAGENÆVNET til at afgøre, om dine lejemæssige vilkår er i overensstemmelse med Almenlejelovens bestemmelser. De almene boligorganisationer, som udlejer de almene boliger, kan også få Beboerklagenævnet til at afgøre, om lejerne overholder deres forpligtelser.

Siden 1. juli 1998 har alle kommuner i landet haft pligt til at oprette et Beboerklagenævn enten for den enkelte kommune eller i fællesskab med andre kommuner.

Hvis du ønsker yderligere rådgivning, kan du - udover at gå til en advokat - søge hjælp hos lejerorganisationer, udlejerorganisationer eller ved en retshjælp – læs mere under ”Råd og Vejledning”.

Huslejenævnet behandler blandt andet sager vedrørende:

 • Huslejens størrelse
 • Lejeforhøjelser
 • Tilbagebetaling af depositum
 • Manglende vedligeholdelse, fornyelse og renholdelse
 • Lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning
 • Forbedringer
 • Forbrugsregnskaber
 • Regnskaber for konti til indvendig og udvendig vedligeholdelse
 • Overtrædelse af husordenen (kan kun indbringes af udlejer)
 • Forhåndsgodkendelser
 • Spørgsmål om udlejers ret til adgang til det lejede
 • Uenighed om lejers installations- og råderet (fx installation af opvaskemaskine eller udskiftning af køkken)

Huslejenævnet kan ikke hjælpe med:

 • Opsigelse og ophævelse af lejemål
 • Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet
 • Inddrivelse af pengekrav
 • Almindelig rådgivning - herunder om lejens størrelse
 • Rene erhvervslejemål
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede

Hvis Huslejenævnet vurderer, at en egentlig bevisførelse er nødvendig, afviser nævnet sagen og henviser den til Boligretten. Bevisførelsen kan eksempelvis være vidneafhøringer, syn og skøn eller lignende.

De sager, som falder uden for Huslejenævnets område, kan du i stedet indbringe for Boligretten.

Læs mere om Boligretten

Sagsbehandlingstid
Når huslejenævnet modtager din skrivelse, meddeler de den anden part, hvad du klager over, og den anden part får som regel en frist på to uger til at fremsætte sine ytringer - som det hedder i loven.
Huslejenævnet afgør selv, hvilke nærmere undersøgelser der skal foretages i sagen, og nævnet har ret til at indhente oplysninger hos sagens parter, alle offentlige myndigheder og private.
Desuden kan nævnet foretage besigtigelse af lejemålet, men i så fald vil begge parter blive indkaldt til besigtigelsen med mindst en uges varsel.

Beboerklagenævnet behandler disse typer sager:

 • Boligens standard ved indflytning
 • Istandsættelse og vedligeholdelse
 • Fastsættelse af tidsfrist for udførelse af arbejder i det lejede
 • Installationer i og forbedringer af det lejede og lejerens råderet
 • Formelle regler ved varsling af lejeforhøjelser
 • Tilbagebetaling af beboerindskud og depositum
 • Betaling for varme, el, vand, fællesantenne og elektronisk kommunikationstjeneste
 • Bytte, fremleje og fortsættelse af lejemål
 • Manglende overholdelse af husordenen
 • Lovligheden af beboerdemokratiske beslutninger
 • Afslag på anvisning af en ledig lejlighed

Beboerklagenævnet kan bl.a. ikke behandle:

 • Spørgsmål om lejens størrelse
 • Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål
 • Spørgsmål om udlejerens ret til adgang til det lejede
 • Tvister alene om pengebeløb mellem parterne
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede
 • Spørgsmål om, hvorvidt en beslutning truffet af de beboerdemokratiske organer er hensigtsmæssig

De sager, som Beboerklagenævnet ikke har kompetence til at behandle, fordi de falder uden for nævnets område, skal i stedet indbringes for boligretten. Hvis Beboerklagenævnet vurderer, at en egentlig bevisførelse er nødvendig, eksempelvis vidneafhøringer, syn og skøn m.v., kan nævnet afvise sagen og henvise den til boligretten.

Når Beboerklagenævnet har truffet sin afgørelse, kan både lejer og udlejer klage videre, hvis Beboerklagenævnets afgørelse ikke er tilfredsstillende. I Hjørring Kommune klager man ved at udtage stævning ved boligretten.

Læs mere om Boligretten

Sagsbehandlingstid

Når Beboerklagenævnet modtager din skrivelse, meddeler de den anden part, hvad du klager over, og den anden part får som regel en frist på to uger til at fremsætte sine ytringer - som det hedder i loven.

Huslejenævnet afgør selv, hvilke nærmere undersøgelser der skal foretages i sagen, og nævnet har ret til at indhente oplysninger hos sagens parter, alle offentlige myndigheder og private.

Desuden kan nævnet foretage besigtigelse af lejemålet, men i så fald vil begge parter blive indkaldt til besigtigelsen med mindst en uges varsel.

Det koster 167 kr. (pr. 1/1-2024) at indbringe en sag for Beboerklagenævnet og 357 kr. (pr. 1/1-2024) at indbringe en sag for Huslejenævnet. En klage til Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet skal være skriftlig (dansk) og skal indeholde en beskrivelse af de punkter du ønsker at nævnet skal træffe afgørelse omkring. Du skal vedlægge en kopi af din lejekontrakt, samt eventuel anden relevant dokumentation, fx en flytteopgørelse, en forbrugsopgørelse, korrespondance med lejer/udlejer eller billeder. Gebyret bliver opkrævet, når sagen sendes i høring hos modparten. 

Derudover kan en ejer af en ejerbolig eller en andelshaver i en andelsboligforening, inden der træffes beslutning om at udleje, mod et gebyr på 596 kr. (pr. 1/1-2024) få en afgørelse om størrelsen af den leje der lovligt kan opkræves. Denne adgang til forhåndsvurdering gælder dog kun for ejere, der på ansøgningstidspunktet ikke ejer andre udlejede ejerboliger og for andelshavere, der på ansøgningstidspunktet ikke har brugsret til andre udlejede andelsboliger.

For sager indbragt 1. juli 2015 og derefter skal udlejeren betale et gebyr på 6.827 kr. (pr. 1/1-2024) til huslejenævnet, hvis lejeren får fuldt medhold i nævnet.

Huslejenævnet og Beboerklagenævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder ikke på den ene parts side. Nævnenes sekretariat yder dog vejledning om hvilke typer sager, der kan indbringes for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet, praktiske forhold i forbindelse med sagens behandling for nævnene og oplysninger om den konkrete lovgivning. 

Der er dog mulighed for at søge råd og vejledning via nedenstående links:

Retshjælp - Hjørring

Danske Udlejere

Danske Lejere

Lejernes Landsorganisation

DIGURA - Din digitale lejeretsekspert

Lejerens Frie Retshjælp

Lejeloven - Så den er til at forstå

Lovgivning:

Lejeloven

Lov om boligforhold

Almenlejeloven

Huslejenævnet

 • Ib Kasper Munk, Formand
 • Naja Munk-Petersen, Suppleant for formanden
 • Peter Brix, Udlejerrepræsentant
 • Martin Verwohlt, Suppleant for Udlejerrespræsentanten
 • Jens Laursen, Lejer repræsentant
 • Nikoline Brohus Sørensen, Suppleant for lejer repræsentanten
 • Annika Rasmussen, Social sagkyndig
 • Heidi Stokbro, Suppleant for Social sagkyndig

Beboerklagenævnet

 • Ib Kasper Munk, Formand
 • Naja Munk-Petersen, Suppleant for formanden
 • Marlene Pejtersen, Udlejerrepræsentant
 • Torben Fisker, Suppleant for udlejerrepræsentanten
 • Nikoline Brohus Sørensen, Lejer repræsentant
 • Jens Laursen, Suppleant for lejerrepræsentanten
 • Annika Rasmussen, Social sagkyndig
 • Heidi Stokbro, Suppleant for Social sagkyndig

På møde den 1. september 2022 har Huslejenævnet for Hjørring Kommune besluttet at følgende vejledende normtal kan benyttes i 2023 og 2024:

1. Administration uden dokumentation.

3.500,00 kr., ekskl. moms pr. lejlighed. 

2. Vicevært.

2.650,00 kr., ekskl. moms pr. lejlighed. 

3. Fradrag for sparet vedligeholdelse ved forbedringer. 

Ved fornyelse af enkeltglas vinduer med termovinduer eller anden form for dobbeltglas vinduer, samt ved fornyelse af køkken og badeværelse fradrages 25% af udgiften som sparet vedligeholdelse, mens resten betragtes som forbedringsudgift. 

4. Lejeforhøjelse ved egenfinansiering af forbedring.

Lejeforhøjelsen fastsættes til ydelsen på sædvanligt 20-årigt kreditforeningslån svarende til ejerens egne udgifter.

Hjørring Kommune har i forbindelse med din Husleje- eller Beboerklagenævnssag fået oplysninger fra dig. Du har ret til at få at vide, at vi registrer oplysninger om dig. Oplysningerne er registreret i kommunens IT-system, som overholder reglerne for behandling af personoplysninger.

For at vi kan behandle din Husleje- eller Beboerklagenævnssag registrerer vi dine kontaktoplysninger, cpr-nummer og oplysninger om dine lejeforhold i den pågældende sag. Kontaktoplysningerne vil typisk være dit navn, den e-mailadresse, som du har henvendt dig til os på og din adresse. Vi registrerer ikke flere oplysninger, end vi har brug for.

Vi må kun gemme oplysninger så længe, det er nødvendigt. Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere skal bruge dem til sagsbehandlingen. Inden kommunen sletter dine oplysninger, skal vi dog videregive dem til arkivmyndighederne, hvilket fremgår af arkivloven.

Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til Huslejenævnet/Beboerklagenævnet eller til kommunens databeskyttelsesrådgiver:

Databeskyttelsesrådgiveren – Hjørring Kommune
Karina Søndergaard
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
dpo@hjoerring.dk

Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig og bruger i vores sagsbehandling. Du har normalt også ret til at se oplysningerne. Hvis du vil se oplysningerne, skal du henvende dig til Huslejenævnet/Beboerklagenævnet.

Du har ret til at bede om, at oplysningerne om dig bliver begrænset, rettet eller slettet, hvis du mener, de fx er forkerte eller giver et forkert indtryk. Kommunen skal tage stilling til din anmodning, men det er ikke sikkert, at vi er enige med dig. Hvis du vil bede om at få begrænset, rettet eller slettet oplysninger, skal du rette henvendelse til Huslejenævnet/Beboerklagenævnet.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod, at kommunen behandler oplysninger om dig. Kommunen har pligt til at tage stilling til din anmodning. Det er dog ikke sikkert, at kommunen er enig med dig. Hvis du vil gøre indsigelse, skal du rette henvendelse til Huslejenævnet/Beboerklagenævnet.

Du kan klage over kommunens behandling af dine personoplysninger til:

Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K

Databeskyttelse

Har du spørgsmål - kontakt

Sekretariatsfunktionen
Helle Larsen
Træffes på hverdage ml. 8-14.
En sag i Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet skal rejses skriftligt og sendes til:

Huslejenævnet/ Beboerklage-nævnet

Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Send en mail

Nævnets sekretariat holder ferielukket i uge 29-32