Midlertidige retsvirkninger - lokalplanforslag

Indtil lokalplanen er endelig vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder således et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen.

Når indsigelsesfristen er udløbet, kan der eventuelt opnås tilladelse til, at en ejendom bebygges eller udnyttes, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde m.v.

Tilladelse kan dog ikke meddeles, så længe en eventuel indsigelse fra Miljøministeren eller Statslig myndighed opretholdes, eller hvis Miljøministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

De midlertidige retsvirkninger gælder kun, indtil den endelige vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse. 

Kontakt

Team Plan