Ældrerådet

Læs mere om hvad Ældrerådet arbejder med, og hvem der repræsenterer ældrerådet i Hjørring Kommune.

Invitation til +60-årige ifm. FNs internationale ældredag den 5. oktober - læs mere her

Ældrerådet er kontaktorgan til Byrådet for kommunens borgere over 60 år. Vi varetager spørgsmål, der angår ældre og indgår således som høringspart i ældrepolitiske spørgsmål.

Læs mere om Ældrerådsvalg 2021 - klik her

Mangler du viden om de områder du som ældre kan gøre brug af? Klik her for at finde en oversigt

  • Vi medvirker aktivt til at udforme kommunens ældrepolitik,
  • vi er upolitisk og uafhængig af alle organisationer,
  • vi holder løbende kontakt til ældre, så deres problemer, behov og ønsker bliver hørt i kommunen,
  • vi behandler ikke sager for enkeltpersoner,
  • vi arbejder med alle spørgsmål, der har betydning for personer fra 60 år,
  • vi kommer med ideer og synspunkter, inden den politiske beslutning træffes,
  • vi medvirker til øget medindflydelse og medansvar for kommunens ældre borgere,
  • vi sikrer, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og byrådet udbygges,
  • og vi rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål.

På social- og sundhedsområdet kan det dreje sig om sager vedrørende hjemmepleje, plejehjem, boligforhold - herunder ældreegnede boliger, dagcentre, døgnpleje, madservice, aktiviteter m.v. 

På det tekniske område kan nævnes tilgængelighed for de ældre på gader og veje, fortove, busstoppesteder og busruter, offentlige bygninger - herunder forvaltninger, biblioteker, andre kulturelle institutioner m.v.

Ældrerådet tager sig dog ikke af enkeltsager. 

Læs mere om hvilke sager Ældrerådet har behandlet i deres årsberetning.

Ældrerådet afholder møde en gang om måneden, dog ingen møder i juli måned. Her er der mulighed for behandling af alle typer spørgsmål, der har betydning for borgere fra 60 år.

Medlemmer af Ældrerådet deltager desuden i relevante møder i Regionen og i Danske Ældreråd.

Alle borgere over 60 år i Hjørring Kommune og deres pårørende kan henvende sig med spørgsmål og forslag, der har betydning for denne aldersgruppe.