Ældrerådet

Læs mere om hvad Ældrerådet arbejder med, og hvem der repræsenterer ældrerådet i Hjørring Kommune.

Ældrerådet er kontaktorgan til Byrådet for kommunens borgere over 60 år. Vi varetager spørgsmål, der angår ældre og indgår således som høringspart i ældrepolitiske spørgsmål.

Mangler du viden om de områder du som ældre kan gøre brug af? Klik her for at finde en oversigt

  • Vi medvirker aktivt til at udforme kommunens ældrepolitik,
  • vi er upolitisk og uafhængig af alle organisationer,
  • vi holder løbende kontakt til ældre, så deres problemer, behov og ønsker bliver hørt i kommunen,
  • vi behandler ikke sager for enkeltpersoner,
  • vi arbejder med alle spørgsmål, der har betydning for personer fra 60 år,
  • vi kommer med ideer og synspunkter, inden den politiske beslutning træffes,
  • vi medvirker til øget medindflydelse og medansvar for kommunens ældre borgere,
  • vi sikrer, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og byrådet udbygges,
  • og vi rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål.

På social- og sundhedsområdet kan det dreje sig om sager vedrørende hjemmepleje, plejehjem, boligforhold - herunder ældreegnede boliger, dagcentre, døgnpleje, madservice, aktiviteter m.v. 

På det tekniske område kan nævnes tilgængelighed for de ældre på gader og veje, fortove, busstoppesteder og busruter, offentlige bygninger - herunder forvaltninger, biblioteker, andre kulturelle institutioner m.v.

Ældrerådet tager sig dog ikke af enkeltsager. 

Læs mere om hvilke sager Ældrerådet har behandlet i deres årsberetning.

Ældrerådet afholder møde en gang om måneden, dog ingen møder i juli måned. Her er der mulighed for behandling af alle typer spørgsmål, der har betydning for borgere fra 60 år.

Medlemmer af Ældrerådet deltager desuden i relevante møder i Regionen og i Danske Ældreråd.

Alle borgere over 60 år i Hjørring Kommune og deres pårørende kan henvende sig med spørgsmål og forslag, der har betydning for denne aldersgruppe.

Her kan du finde dagsordener til kommende møder samt referater og bilag fra tidligere møder.

Find dagsordener, referater og bilag - klik her