Lokalplaner

En lokalplan fungerer som en lokal lov, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer indenfor planens område.

Lokalplanen er en fleksibel plantype og kan regulere en lang række forhold om anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje og stier og arkitektonisk udformning af et område.

Lokalplaner består af en redegørelse, bestemmelser og kortbilag. Der er juridisk bindende bestemmelser om anvendelse, bebyggelsens placering og udseende, trafikforhold, ubebyggede arealer mv. Der er et eller flere kortbilag. Redegørelsen beskriver, hvordan planen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området.

En lokalplan giver grundejeren ret til at bebygge og anvende ejendommene i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Grundejerne må ikke bygge nyt, ændre anvendelse og så videre i strid med en lokalplan.

Lokalplanen regulerer kun fremtidige forhold og giver dermed ikke grundejere handlepligt, og eksisterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil.

En lokalplan er gældende, indtil der udarbejdes en ny lokalplan for området.

Læs mere om lokalplanlægning her

Udgangspunktet er, at lokalplanens bestemmelser skal overholdes, men kommunen kan dog dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

 Læs mere om dispensationer her

 

Byplanvedtægter er en plantype, som blev udarbejdet i kommunerne indtil slutningen af 1970erne.

En byplanvedtægt indeholder, ligesom en lokalplan, bestemmelser om et områdes anvendelse, bebyggelse med videre.

I dag udarbejdes der kun lokalplaner. Byplanvedtægterne er dog stadig gældende og kan kun ophæves, hvis der vedtages en ny lokalplan for området. 

En lokalplan skal udarbejdes før der gennemføres udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse. Byrådet vurderer i det konkrete tilfælde, om der skal laves en lokalplan. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at lave en lokalplan.

1. Forslag til lokalplan
    - Udarbejdelse i samarbejde med en eventuel bygherre

2. Offentliggørelse af lokalplanforslag
    - Høringsperiode minimum 2-8 uger
    - Sendes til myndigheder og berørte borgere

3. Vedtagelse af lokalplanen
    - Behandling af indsigelser, forhandling af ændringsforslag

4. Offentliggørelse af den vedtagne lokalplan

5. Administration af planen
    - Lokalplanen er grundlag for behandling af blandt andet ansøgninger om byggetilladelser