Styrelsesvedtægt

Af styrelsesvedtægten fremgår bl.a. kommunens styreform, antallet af medlemmer i byrådet, hvilke stående udvalg kommunen har nedsat, deres arbejdsopgaver samt hvilke opgaver borgmesteren varetager.

Hjørring Kommunes styrelsesvedtægt

Vedtaget på byrådets møder den 24. november 2021 og 1. december 2021.

§ 1. Hjørring Byråd består af 31 medlemmer.

Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en 1. og 2. viceborgmester i henhold til § 6 i Lov om kommunernes styrelse.

§ 2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Byrådets møder fastsættes i Byrådets forretningsorden, jfr. Lov om kommunernes styrelse § 2.

§ 3. De nærmere regler om Borgmesterens opgaver i forbindelse med Byrådets møder fastsættes i forretningsordenen, jfr. Lov om kommunernes styrelse§§ 8, 30 og§ 42 C, stk. 1 og 2.

§ 4. Borgmesteren varetager som øverste daglig leder af kommunens samlede administration de funktioner, der fremgår af Lov om kommunernes styrelse kapitel IV.

Stk. 2. Borgmesteren har ansvaret for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Byrådet træffer beslutning i sagen.

Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse.

Stk. 4. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

§ 5. Borgmesteren har ansvaret for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Økonomi­og Indenrigsministeriet og Byrådet fastsatte regler.

Stk. 2. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges sagen for Byrådet.

§ 6. Der nedsættes et Økonomiudvalg samt følgende stående udvalg:

  • Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalg
  • Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalg
  • Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalg
  • Teknik- og Miljøudvalg

§ 7. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

Stk. 2. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved de sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

§ 8. Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der - inden iværksættelsen - forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af Økonomiudvalget og Borgmesteren, jfr. Lov om kommunernes styrelse§ 18 og 31 a.

§ 9. De stående udvalg har ansvaret for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalgene, ikke overskrides.

Stk. 2. Udvalgene foretager indstilling til Byrådet gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

§ 10. Økonomiudvalget består af Borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af Byrådets øvrige medlemmer.

§ 11. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af Lov om kommunernes styrelse §§ 18 og 21 samt kapitel V.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold indenfor ethvert af kommunens administrationsområder, og fastsætter regler for Borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 3. Udvalget forestår kommunens økonomiske planlægning.

Stk. 4. Udvalget har ansvaret for samordningen af kommuneplanlægningen samt for kommunens øvrige planlægningsopgaver.

Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver.

Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse.

Udvalget sørger for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Byrådet om planforslagene.

Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning.

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:

• Køb, salg og pantsætning af ejendom
• Venskabsbyrelationer
• Samarbejdet med det fælles kommunale beredskab
• Borgerservicecentre
• Samarbejdet med havnebestyrelsen

Stk. 6. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af

• Turisme
• Profilering i forhold til erhverv og bosætning

Stk. 7. Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af

• Biblioteksvæsen
• Museumsforhold
• Teater
• Andre kulturelle forhold

Stk. 8. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jfr. Lov om kommunernes styrelse § 42.

Stk. 9. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens servicestrategi.

Stk. 10. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

§ 12. Udvalget fastsætter regler om:

• Indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jfr. Vedtægtens § 13.
• I hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres.
• Samordning af kommunens indkøbsfunktioner.
• IT- og telekommunikation.
• Kommunikations- og informationspolitik.
• Journalisering.

§ 13. Udvalget fører tilsyn med:

• At forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde.
• At forvaltningen af kommunens kasse og kommunen.s regnskabsføring foregår forsvarligt.
• At de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke.
• Løn- og ansættelsesforhold for personale på selvejende institutioner med driftsoverenskomst, jfr. Lov om kommunernes styrelse§ 67.
• At kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde jfr. Arkivlovens § 8.

Stk. 2. Udvalget fører økonomisk tilsyn med almennyttige boligselskaber.

§ 14. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget består af 9 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af det sociale og sundhedsmæssige område, samt varetager ansvaret for kommunens opgaver på ældre-, handicap- og psykiatriområder, herunder for:

• Hjemmeplejen.
• Plejecentre.
• Madservice.
• Tandplejen for ældre.
• Tandplejen for børn.
• Tandplejen for sindslidende.
• Sundhedscenter (rehabilitering, genoptræning og sundhedsfremme).
• Samarbejde med de praktiserende læger.
• Aktivitetsbaseret bidrag (medfinansiering) for sygehusydelser
• Handicapkompenserende hjælpemidler

Stk. 3. Udvalget varetager ansvaret for tilbud til bl.a. følgende grupper over 18 år:

• Autister
• Udviklingshæmmede
• Fysisk handicappede
• Døve/hørehæmmede
• Ældre
• Sindslidende
• Udstødte
• Misbrugere

Stk. 4. Udvalget varetager ansvaret for alle typer hjælpemidler samt for genoptræning og forebyggelse indenfor området.

Stk. 5. Udvalget varetager ansvaret for Socialtilsyn Nord.

Stk. 6. Udvalget varetager ansvaret for at godkende og føre tilsyn med egne ældreboliger, hjemmeplejen og madservice, samt dagtilbud på handicapområdet. Udvalget har endvidere ansvaret for at godkende og føre tilsyn med private og kommunale tilbud i Hjørring Kommune, som ligger udenfor lov om socialtilsyn.

Stk. 7. Udvalget varetager i øvrigt den umiddelbare forvaltning af kommunens social- og sundhedsmæssige opgaver, bortset fra sådanne, der er henlagt til andre udvalg.

§ 15. Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede indsatser, herunder for:

• Tilkendelse af ret til fleksjob og førtidspension
• Tilrettelæggelse af den aktive beskæftigelsesindsats
• Udbetaling af løntilskud til arbejdsgivere
• Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge m.fl.
• Modtagelse og boligplacering af flygtninge
• Danskuddannelse til voksne udlændige

Stk. 3. Udvalget varetager endvidere ansvaret for Ungdommens Uddannelsesvejledning samt Center for Kompetenceudvikling og Undervisning, Vendsyssel.

Stk. 4. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens erhvervsfremme-/ erhvervsserviceindsats.

Stk. 5. Udvalget varetager desuden ansvaret for tværgående koordinering på bosætningsområdet.

§ 16. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget består af 9 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige opgaver samt de sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger for børn og unge, herunder:

• Daginstitutioner og dagpleje
• Tildeling af børnefamilieydelse
• Ungdomsklubber/klubtilskud
• Folkeskolen, herunder SFO og specialundervisning
• Ungdomsskolen
• Musikskolen
• Sundhedspleje
• Støtteforanstaltninger og specialtilbud til børn og unge med særlige behov
• Folkeoplysningen
• Fritidstilbud til børn og unge
• Musik og billedkunst

§ 17: Udvalget for Teknik og Miljø består af 7 medlemmer:

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det planmæssige og det miljømæssige område, herunder for:

• Udarbejdelse af forslag til kommune- og lokalplaner
• Administration af kommune- og lokalplanlægningen
• Strategisk Energiplan
• Byggesagsbehandling
• Landzonetilladelser
• Miljøtilsyn og -godkendelser samt miljøforanstaltninger i øvrigt
• Vandsløbsregulativer samt tilsyn
• WM
• Grundvand
• Naturforvaltning, tilsyn og administration
• Beskyttede naturområder
• Jordforurening
• Kloakforsyning
• Vandforsyning
• Sekretariatsbetjening af hensynet

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og forsyningsmæssige områder, herunder for:

• Veje, pladser, stier og rekreative områder
• Trafiksikkerhed
• Varmeforsyning
• Affald
• Kollektiv trafik
• Ejendomsskat
• BBR/SR
• Sindal Lufthavn
• Samarbejdet med de fælleskommunale selskaber indenfor udvalgets område
• Indgåelse, ophævelse og afståelse af lejemål
• Udvendig vedligeholdelse samt udførelse af bygge- og anlægsopgaver vedrørende kommunale ejendomme

Stk. 4. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens by- og landdistriktsudvikling, herunder:

• Byfornyelse/bygningsforbedring
• Landsbyer og landdistriktspolitik
• Samarbejde med landsbyråd/landsbyforum

§ 18. Hjørring Byråd har truffet beslutning om etablering af en borgerrådgiverfunktion efter styrelseslovens § 65 e.

Stk. 2. Borgerrådgiverfunktionen henhører direkte under byrådet og er uafhængig af kommunens forvaltning.

Stk. 3. Borgerrådgiveren skal udøve sin virksomhed indenfor de rammer, der er fastsat af byrådet i vedtægten for Borgerrådgiveren.

Stk. 4. Byrådet ansætter og afskediger borgerrådgiveren.

§ 19. Borgmesteren ydes vederlag i forhold til Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv, jfr. Lov om kommunernes styrelse § 34.

Stk. 2. Viceborgmesteren oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af Borgmesterens vederlag.

§ 20. Formanden for Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 25 % af Borgmesterens vederlag.

Stk. 2. Formanden for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 25 % af Borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Formanden for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 25 % af Borgmesterens vederlag.

Stk. 4. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 25 % af Borgmesterens vederlag.

Stk. 5. Næstformanden for Økonomiudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af Borgmesterens vederlag.

Stk. 6. Næstformanden for Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af Borgmesterens vederlag.

Stk. 7. Næstformanden for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af Borgmesterens vederlag.

Stk. 8. Næstformanden for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af Borgmesterens vederlag.

Stk. 9. Næstformanden for Teknik- og Miljøudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af Borgmesterens vederlag.

Stk. 10. Formanden for Børn- og Ungeudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af Borgmesterens vederlag.

Stk. 11. Formanden for Folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af Borgmesterens vederlag.

§ 21. Denne vedtægt træder i kraft den 23.6.2022 og fremsendes til Tilsynsmyndigheden i henhold til Lov om kommunernes styrelse § 2.

Stk. 2. Forslag til ændringer i og tillæg til vedtægten skal behandles i to Byrådsmøder med mindst 6 dages mellemrum og de vedtagne ændringer og tillæg indsendes til Tilsynsmyndigheden.
Således vedtaget på Byrådets møder den 25. maj 2022 samt 22. juni 2022.

Spørgsmål til byrådet - Kontakt

Borgmesterkontoret