Hovedudvalget

Hovedudvalget er fælles om at styrke det gode samarbejde og det gode arbejdsmiljø for at skabe attraktive arbejdspladser, med fokus på den kerneopgave, vi skal levere til borgere og samarbejdspartnere.

Samarbejdet i udvalget tager udgangspunkt i MED-aftalen og værdierne tillid, dialog og arbejdsglæde, samt i ledelsesgrundlaget.

Læs mere om Hovedudvalgets arbejdsform og opgaver herunder:

Udvalget er sammensat af direktionen, 8 udpegede medarbejdere, samt 3 valgte arbejdsmiljørepræsentanter.
Medlemmer frem til 31.12.2025:

 • Leif Johannes Jensen, Formand
 • Bettina Hedeby Madsen, Ledelsesrepræsentant
 • Mikkel Grimmeshave, Ledelsesrepræsentant
 • Maj Skårhøj, Ledelsesrepræsentant
 • Thomas Krumbak, Leder af AM-gruppen
 • Joan Kristensen, Næstformand
 • Dorte Woldbye, Medarbejderrepræsentant
 • Anne Weirum von Lillienskjold, Medarbejderrepræsentant
 • Karen Margrethe Bak, Medarbejderrepræsentant
 • David Nordstrøm, Medarbejderrepræsentant
 • Elsebeth Nielsen, Medarbejderrepræsentant
 • Heidi Stokbro, Medarbejderrepræsentant
 • Peter Skovbo, Medarbejderrepræsentant
 • Helle Horne, Arbejdsmiljørepræsentant
 • Mads Mailund Heuer, Arbejdsmiljørepræsentant
 • Tina Abildgård, Arbejdsmiljørepræsentant

Aftaler: Medlemmerne i udvalget kan indkalde suppleanter ved afbud. Ved udtrædelse af udvalget indtræder den valgte suppleant.

Hovedudvalget sekretariatsbetjenes af HR, Arbejdsmiljø og MED.

Hovedudvalgets opgaver er arbejds-, personale-, samarbejds–, og arbejdsmiljøforhold, der har betydning for kerneopgaven og samarbejdet på Hjørring kommunes arbejdspladser. Udvalget skal sikre MED-indflydelse og MED-bestemmelse og har derudover følgende opgaver: 

 • Udarbejdelse, implementering og understøttelse af personalepolitikker
 • Drøfte sygefraværsstatistik med henblik på styrkelse af trivsel og arbejdsmiljø.

Hovedudvalget skal hvert 3. år gennemføre en strategisk drøftelse og hvert år en arbejdsmiljødrøftelse. Udvalget har samlet de to opgaver i én og inddrager Område-MED udvalgene i arbejdet hvert år i 4. kvartal. De endelige aftaler om indsatser indgås på det første møde hvert år. 

Udvalget gennemgår og godkender vision og arbejdsgrundlag hvert andet år lige efter valg og udpegning.

 • Udvalget mødes i en kadence og form der matcher opgaverne.
 • Formandskab og sekretariat holder dagsordensmøder, hvor alle forinden har mulighed for at komme med emner.
 • Dagsorden er tilgængelig 1 uge før mødet for medlemmer af udvalget og på hjoerring.dk. Samme frist gælder referat.
 • Udvalget kan indkalde ressourcepersoner til møderne ad hoc.
 • Underudvalg og arbejdsgrupper under Hovedudvalget refererer til udvalget i aftalt kadence.
 • Formanden er mødeleder og har sammen med næstformanden ansvaret for, at der udarbejdes konklusion på udvalgets drøftelser.
 • Udvalget beslutter, hvilke emner der skal formidles til MED-organisationen fx via nyhedsbrevene FølgMED og HeltSikkert.
 • Medarbejdersiden kan til deres formøder inddrage eksperter/ konsulenter fra afdelingerne med henblik på at belyse sager.

Deltagelse i budgetproces:
Forårets og efterårets budgetseminar samt ad hoc-møder fastlægges efter konkret aftale i 1. kvartal jf. procedureretningslinjen.
Ordinære møder afvikles som udgangspunkt på torsdage kl. 12.30-14.30.
Medarbejderrepræsentanternes formøde kl. 10.00-12.00.

Forplejning til ordinære møder afholdes af Hjørring Kommune.

Hovedudvalgets årshjul er dynamisk. Der er både faste punkter og ad hoc punkter, som tages op løbende.

Årshjul for Hovedudvalget med opgaver for hver kvartal

 • Budget og Økonomi – Hvert møde samt tillægsmøder
 • Arbejdsmiljødrøftelse – første kvartal efter input fra Område MED-udvalgene på fælles temamøde.
 • Sygefraværsstatistik – en gang årligt
 • Valg og udpegning hvert andet år og løbende opdatering
 • AKUT-midlers anvendelse – hvert 3. år men løbende opfølgning og igangsætning.
 • Temamøder – HU APRIL og November fællesmøde

 

Løbende

 • Strategioverblik og opfølgning – Efter aftale
 • Livsfasepolitik og arbejdet hermed – Efter aftale
 • Andre budgetmæssige forhold – Efter aftale 
 • Dispensationsansøgninger MED-struktur og organisering af Arbejdsmiljø
 • Fortolknings spørgsmål vedr. MED-aftale og politikker
 • Personalepolitikker som oversigt men også ad hoc ved ændringer
 • MED-uddannelse evaluering mm.
 • Årsplan for udvalget – 4. kvartal.

Hovedudvalget deltager i forårets budgetseminar samt i budgetseminar i efteråret.

Mødeplan 2024

 • 15. februar
 • 18. april - Budgetseminar
 • 25.-26. april - Seminar
 • 20. juni
 • 29. august
 • 06. september 
 • 21. november - Fællesmøde
 • 05. december

Budgetseminar og kortere budgetmøder fastlægges efter konkret aftale i 1. kvartal jf. procedureretningslinje. 

Kontakt

Grethe Jakobsen
HR, Arbejdsmiljø og MED