Hjørring Kommunes Erhvervspolitik 2024-2032

Sammen om løsninger

Med en proaktiv erhvervspolitik vil Hjørring Kommune invitere det lokale erhvervsliv til et forpligtende samarbejde om at sikre et attraktivt erhvervsklima.

Virksomhederne skal have optimale muligheder for etablering, udvikling og vækst. Det opnår vi bedst ved både at have fokus på virksomhedernes behov samt deres medarbejders muligheder som borgere i kommunen.

Det skal fortsat være attraktivt at bo og arbejde i Hjørring kommune, og der skal derfor arbejdes for at skabe gode rammer for borgerne – herunder skabes attraktive ungemiljøer. Gode lokale dagtilbud, skoler, ældrepleje og en velfungerende kommunal forvaltning er også afgørende for virksomhedernes muligheder.

Overordnet ramme for erhvervsindsatsen

Erhvervspolitikken er den overordnede ramme for Hjørring Kommunes erhvervsindsats.

Erhvervsindsatsen skal tage udgangspunkt i virksomhedernes behov og understøtte de positive synergier mellem grøn omstilling, uddannelse, erhvervsudvikling og borgernes muligheder.

Fælles udfordringer kræver fælles løsninger

Alle undersøgelser viser, at arbejdsstyrkens fald og kompetencesammensætning er den største udfordring for virksomhedernes mulighed for at indfri deres fulde potentiale.

Det gælder stort set inden for alle sektorer og lokalt også nogle af de sektorer, som er tiltænkt at være spydspids i kommunens fremtidige erhvervsudvikling.

Udfordringen er kompleks, og kan kun løses i fællesskab mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og Hjørring Kommune.

I et forpligtende samarbejde kan vi udvikle fælles løsninger, som kan reducere konsekvenserne af faldet i arbejdsstyrken og på den måde medvirke til, at det også i fremtiden er attraktivt at drive virksomhed i Hjørring Kommune.

Eksempler på løsninger kan være ændringer i arbejdsopgaver og måden at organisere opgaveløsningen på, tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft, automatisering og digitalisering og udvikling af nye kompetencer.

Styrk arbejdsstyrken

Vores mission

“Styrk arbejdsstyrken” er missionen for et gensidigt forpligtende samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og kommunen med det formål at sikre, at nye og eksisterende virksomheder også i fremtiden har adgang til de kompetencer og medarbejdere, de har brug for.

Udmøntning af politikken

Erhvervspolitikken udmøntes i en række strategier som beskriver, hvordan Hjørring Kommune i samarbejde med det lokale erhvervsliv kan håndtere aktuelle og mere langsigtede udfordringer.  For eksempel vil samarbejdet om arbejdsstyrken blive beskrevet i en ’Erhvervsstrategi’. Strategierne lykkes, hvis alle involverede parter er klar til at forpligte sig, og når der samarbejdes på tværs af forskellige strategier inden for erhvervspolitikkens rammer.

Erhvervspolitikken er skrevet i tæt samspil med de lokale erhvervsorganisationer og en udviklingsgruppe med otte markante profiler fra lokale virksomheder. Vi skylder alle sparringspartnere stor tak for den energi og kvalitet, de har beriget arbejdet med.

Sådan vil vi lykkes

Hjørring Kommunes primære virksomhedskontakt er opdelt på to aktører:

Business Hjørring er Hjørring Kommunes samtænkte erhvervs- og virksomhedsservice. Business Hjørring er fagligt opdateret om håndtering af de udfordringer, lokale virksomheder møder i deres dagligdag, eller kan alternativt facilitere et samarbejde med en ekspert, som kan bidrage positivt til udviklingstiltag.

Teknik- og Miljøforvaltningen er myndighed for virksomhederne i forbindelse med miljøgodkendelser, byggetilladelser, udstykning af erhvervsgrunde mv. De vejleder desuden virksomhederne om den grønne omstilling.

Business Hjørring og Teknik- og Miljøforvaltningen koordinerer løbende erhvervsindsatsen.

Med erhvervspolitikken opstilles fire overordnede principper, som vil være gennemgående for Hjørring Kommunes fremtidige samarbejde med det lokale erhvervsliv:

Illustration - åbenhed

Åbenhed

Vi vil være åbne for omverdenen og søge samarbejdet med alle aktører, der kan skabe værdi for det lokale erhvervsliv.

Illustration - let adgang

Let adgang

Vi vil tilbyde virksomhederne én indgang, som kan hjælpe virksomhederne videre til den rette specialist.
Mange virksomheder samarbejder allerede direkte med bestemte medarbejdere i Hjørring Kommune.
Når virksomhederne er i tvivl om, hvem de skal kontakte, tilbydes de én indgang i Business Hjørring,
som hurtigt kan hjælpe dem videre til den rette specialist.

Illustration - samarbejde

Samarbejde om fælles udfordringer

Vi vil skabe dialog og samarbejde med de lokale virksomheder ved at inddrage dem i drøftelserne af de store dagsordner.
Hjørring Kommune vil tage initiativet til dette og facilitere de nødvendige udviklingsprocesser.

Illustration - gennemsigtighed

Gennemsigtighed

Vi vil tydeligt kommunikere, hvad virksomhederne kan forvente af os og tilbyde vejledning om de bedst mulige løsninger.

 

 

Øget fokus på synergier 

 

Hjørring Kommune er kendetegnet ved at have et stærkt erhvervsliv inden for et bredt spektrum af brancher, herunder landbrug, produktion, handel, turisme, bygge- og anlæg på tværs af hele kommunens geografi. Virksomhederne arbejder både for egen udvikling og for at styrke fælles mål.

Hjørring Kommune ønsker at understøtte virksomhedernes samarbejde og fælles udvikling samt at fremme og styrke de områder, hvor lokale virksomheder og kommunen i fællesskab har skabt stærke erhvervsmæssige styrkepositioner:

Industri og grøn innovation

Innovationskraften og skabertrangen er stor i Hjørring kommune. Kompetente industrivirksomheder med tradition for omstillingsparathed og innovation danner grobund for vækst og udvikling for hele kommunens erhvervsliv. Et godt eksempel på innovation er biogasbranchen, som er født ud af den grønne omstilling, og hvor både hovedstrøm og reststrømme bliver udviklet til nye produkter. I fremtidens virksomheder skal alt bruges. Her er nye symbioser mellem virksomheder og på tværs af brancher afgørende. Evnen til at samarbejde skaber robusthed, sammenhængskraft og muligheder for at tiltrække nye virksomheder, som kan gøre symbioserne endnu stærkere.

Ungegarantien – sikring af fremtidens arbejdsstyrke

Ungegarantien er Hjørring Kommunes strategi for, at flest mulige unge træffer det rette valg af uddannelse og job. Med Ungegarantien bygges der bro mellem de unge og det lokale erhvervsliv allerede fra grundskolen, og i dag er der over 200 virksomheder, som indgår i et tæt og forpligtende samarbejde om at garantere de unge en plads på det lokale arbejdsmarked. Ungegarantien er i øvrigt et stærkt eksempel på en strategi, som er udviklet i et tæt samarbejde mellem lokale virksomheder og Hjørring Kommune.

Uddannelses- og administrationscenter

Hjørring kommune har mange forskellige uddannelsesinstitutioner, som på hver sin måde understøtter erhvervslivet. Tætte samarbejdsrelationer mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne er en styrke i virksomhedernes rekruttering af lærlinge og nyuddannede, og når medarbejderne skal efteruddannes til nye opgaver. Muligheden for at udvikle nye opkvalificeringsforløb, som matcher virksomhedernes kompetencebehov, er også større, når parterne har adresse tæt på hinanden.

Porten til Nordatlanten

Hirtshals er et knudepunkt for gods- og persontransport mellem Norge, Færøerne, Island og det europæiske kontinent. Hirtshals Havn er en del af Jyllandskorridoren, som er en prioriteret europæisk transportkorridor. Det giver nogle særlige erhvervsmæssige muligheder. Det gælder muligheder, som er relateret til transport- og logistikerhverv, men også potentialer indenfor f.eks. landbaseret fiske- og skaldyrsopdræt og udveksling af arbejdskraft.

Handel og turisme

Hjørring Kommune er blandt de 10 største turismekommuner i Danmark målt i antal overnatninger. Turismeerhvervet omfatter virksomheder, der har turismeaktiviteter og oplevelser som deres primære produkt, og dertil kommer de andre erhverv, som turismen også giver omsætning til, f.eks. transport, håndværkererhvervene og detailhandel.

Detailhandlen og webhandel i Hjørring Kommune som helhed står stærkt, og har styrket sin position de senere år. Hver syvende arbejdsplads i Hjørring Kommune findes inden for handel.

Grøn innovation, uddannelse og Ungegarantien

Synergi

Bioenergi-sektoren (og følgevirksomhederne) udvikler sig i meget positiv retning lige nu, og der vil i løbet af kort tid opstå behov for nye medarbejdere eller opkvalificering af de nuværende medarbejdere i sektoren.

Hjørring Kommune vil invitere sektoren til et samarbejde om at afdække kommende kompetencebehov og efterfølgende invitere relevante uddannelsesinstitutioner med i udvikling af målrettede opkvalificeringstiltag.

For at sikre medarbejdere på langt sigt kan samarbejdet udvides til også at omfatte Ungegarantien f.eks. i form af brobygningsaktiviteter mellem sektorens virksomheder, grundskolen og jobcenteret.

Profilering af vores kommune

Hjørring Kommune vil som en del af bosætningsstrategien invitere virksomhederne med til at udvikle og gennemføre en fælles profilering af Hjørring kommune som et attraktivt sted at drive virksomhed og bosætte sig.

Samtidig skal vi opbygge et fælles rum, hvor virksomhederne og Hjørring Kommune kan drøfte erhvervsudvikling og arbejde med nye løsninger.