NATURKOMMUNEN

Emmersbæksøen i Horne er blevet oprenset

Publiceret 11-03-2022

Hjørring Kommune har i samarbejde med Hjørring Vandselskab A/S foretaget en oprensning af Emmersbæksøen i Horne.

Emmersbæksøen i Horne

Det primære formål med oprensningen er, at søen, ud over at rumme alt det vand, der allerede tilføres fra regnvandstilløb, skal kunne rumme det ekstra regnvand, som vil komme fra de omkringliggende boligområder, når de er blevet separatkloakerede.

Sø og eng skal fungere som en ”buffer”, så vandløbets planter og dyr ikke skylles væk i de pludselige og store vandmasser, som vi i stigende grad oplever i et klima i forandring.

Desuden vil størstedelen af det fosfor og andre opløste stoffer, som findes i regnvandet fra området, blive fældet i sø og eng og herved ikke belaste vandløbets natur.

Kort over Emmersbæksøen

Nyt naturareal på vej

Materialet fra oprensningen af søen er meget vådt, så derfor er det lagt til tørring på arealet lige vest for søen, hvor der ikke er beskyttet natur.

Gå ikke ind bag opdæmningen, hvor materialet skal ligge til det er afvandet - hvilket desværre kan tage flere måneder.

Derefter har vi i samarbejde med Hjørring Vandselskab A/S besluttet at bruge det til at skabe små bakker på op til 3 m. højde. De vil blive tilsået med hjemmehørende blomsterarter til tør bund.

I den vestlige del af søen graver vi næringsrig topjord væk, så dette areal kan oversvømmes ved ekstreme regnskyl.

På denne tidvist oversvømmede jordbund, vil der med tiden kunne indvandre forskellige engarter. Tilsammen vil bakker og eng vest for søen skabe gode vilkår for vild natur.

I starten af april, når der er indsat et sandfang ved et af regnvandsindløbene, kan søen igen fyldes med vand.

Fakta om Emmersbæksøen

Emmersbæksøen er menneskeskabt ved opgravning og opstemning af Emmersbækken i 60’erne.

Da et naturligt plante- og dyreliv har indfundet sig, er søen blevet beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3.

Som i andre opstemmede søer er der store aflejringer af sand pga. sandtransport i vandløbet.

Overfladevand fra bl.a. Kærvej har bevirket, at søen før oprensningen - ud over at være lavvandet - også var meget næringsstofpåvirket og kun tilgroet med få plantearter – primært tagrør og dunhammer.

Hjørring Kommune satte i dispensationen til oprensningen krav om, at rørene skulle fjernes inden fuglenes yngletid – blandt andet fordi der er set rørspurv her.