Tilskudsmuligheder

Tilskudsmuligheder

Her kan du se en oversigt over, hvilke tilskudsmuligheder der er i Hjørring Kommune til godkendt frivillige folkeoplysende forening.

 

Hjørring Kommune giver aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger.


Foreningen kan få aktivitetstilskud til aktive kontingentbetalende medlemmer under 25 år. Aktivitetstilskuddet udregnes efter et pointsystem, der bygger på følgende tre faktorer:

Antal aktive medlemmer under 25 år i foreningen - opgjort pr. 31. december i regnskabsåret
Foreningens opkrævede deltagerbetaling for medlemmer under 25 år i regnskabsåret
Den samlede deltagerbetaling for hver afdeling/aktivitet skal, som minimum, udgøre et beløb svarende til aktivitetstilskuddet til den på gældende afdeling/aktivitet

Aktiviteten opdeles i kategorier, der giver følgende point:

Kategori 1

474 point

Holdidræt fx. håndbold og fodbold

Idræt

Kan kun gennemføres på hold

 

 

Som hovedregel altid instruktion (minimum instruktion 20 gange pr. år.)

Form: Holdtræning

Deltagerne melder sig til minimum et forløb på 20 gange.

Kategori 2

344 point

Individuel idræt fx. badminton, svømning

Idræt

Kan gennemføres individuelt eller med 2 deltagere eller få deltagere og evt. på hold

 

 

Som hovedregel altid instruktion (minimum instruktion 20 gange pr. år)

Form: Individuel træning / Holdtræning

Deltagerne melder sig til et forløb på 20 gange.

Kategori 3

224 point

Andre aktiviteter fx. spejder og ungdomsklubber

Andre aktiviteter

Kan være idræt, idébestemte og andre folkeoplysende aktiviteter

 

Som hovedregel altid instruktion og/eller programlagte aktiviteter minimum 20 gange pr. år.

Form: Spejdermøder, Ungdomsklubaften, Fitness med vejledning

Kategori 4

0 point

Øvrige folkeoplysende aktiviteter fx. familiesvømning, børneidræt, familieidræt, fun-aktiviteter

Øvrige folkeoplysende aktiviteter

 

 

 

Som hovedregel ingen instruktion eller under 20 gange pr. år. 

Form: Fællesskab om aktiviteterne

Fx. Fri svømning, fitness uden vejledning

Her kan du læse om detaljeret regler for aktivitetstilskud til et medlem under 25 år.

En foreningen kan have medlemmer i flere forskellige aktivitetsgrene (f.eks. både fodbold, håndbold og badminton). Hvis tilskudsreglerne i øvrigt er opfyldt, gives der tilskud til medlemmets deltagelse både i fodbold, håndbold og badminton.

Et medlem der spiller f.eks. indefodbold og udefodbold indgår kun i idrætsaktiviteten fodbold. Det samme gør sig gældende for alle andre områder, hvor der er flere forskellige aktiviteter indenfor samme idrætsgren.

Idræt forstås i denne sammenhæng som idrætsgrene, der er godkendt under Danmarks Idrætsforbund. Det er dog ikke en forudsætning for kommunalt tilskud, at foreningen er medlem af Danmarks Idræts Forbund.

Hvis foreningen har en aktivitet, hvor nogle af medlemmerne indgår i en af tilskudskategorierne og andre medlemmer i en anden kategori, kan foreningen søge Fritids- & Folkeoplysningsudvalget om tilladelse til at opdele medlemmerne i to eller flere tilskudskategorier. Der kan f.eks. gives tilladelse til, at der til 1/4 af medlemmerne gives tilskud efter kategori 2 og 3/4 efter kategori 3.

Den afsatte beløbsramme til aktivitetstilskud på folkeoplysningsområdet fordeles i forhold til de tre faktorer og til det samlede antal medlemmer i alle foreningerne. Værdien af et point kan derfor variere fra år til år.

Fritids- & Folkeoplysningsudvalget kan i enkelte tilfælde fravige beregningsmodellen, hvor særlige forhold taler f.eks. ved nye foreninger samt til personer med særlige behov.

Hjørring Kommune giver lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger.

Hjørring Kommune giver kursustilskud til træner- & instruktøruddannelse for godkendte frivillige folkeoplysende foreninger.

Hjørring Kommune giver kørselstilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger.

Tilskud gives som hovedregel til alle former for idræt/bevægelse efter reglerne i retningslinjerne for tilskud.

Læs mere her