Miljøvurdering for virksomheder, anlæg og konkrete projekter (VVM)

En lang række virksomheder og anlægsprojekter er omfattet af VVM-reglerne. Det betyder, at deres effekt på miljøet skal vurderes på forhånd, før de kan etableres og få eventuelle andre tilladelser
- fx byggetilladelse, spildevandstilladelse, miljøgodkendelse.

Det gælder blandt andet anlæg til energiproduktion, råstofindvinding, affaldshåndtering, landbrug, skovbrug og dambrug, motorsportsbaner, fødevareindustri, vejanlæg, m.m.

VVM er den ældre forkortelse for miljøvurdering og står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. 

Formålet med reglerne om miljøvurdering er at sikre, at projekter vurderes i forhold til hvilke miljøpåvirkninger de kan medføre før de etableres, sådan at man fx kan ændre projektet til det bedre eller inkludere afværgeforanstaltninger. 

Nogen anlægstyper er man sikre på kan have effekt på miljøet, og de skal altid igennem en fuld miljøvurdering fra start (udarbejde miljøkonsekvensrapport).

Disse anlægstyper er listet på bilag 1 i Miljøvurderingsloven. Se også afsnit om ”Ansøgning om miljøvurdering/screening”. 

Andre anlægstyper har ikke nødvendigvis effekt på miljøet, og kommunen skal derfor i første omgang kun screene projektet, for at konkludere, om der skal foretages en miljøvurdering eller ej.

Disse anlægstyper står på bilag 2 i Miljøvurderingsloven. Se også afsnit om ”Ansøgning om miljøvurdering/screening”. 

Læs mere om VVM på Miljøstyrelsens hjemmeside

De virksomheder og anlægsprojekter, der er omfattet af reglerne om miljøvurdering, står på bilag 1 og bilag 2 i Miljøvurderingsloven (søg fx på retsinfo.dk på ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, VVM”). 

Hvis et anlæg står på bilag 1 i miljøvurderingsloven 

er det obligatorisk at udarbejde miljøkonsekvensrapport for anlægget/projektet. Det hed tidligere VVM-pligt.

Her skal bygherres rådgiver lave en Miljøkonsekvensrapport, til brug for myndighedens Miljøvurdering. 

Hele processen resulterer i en grundig beskrivelse af, hvilke miljøpåvirkninger projektet kan medføre, hvis det etableres, og hvad der kan gøres for at afhjælpe eller helt undgå effekterne. 

Der er også krav om at offentligheden skal inddrages. 

Hvis et anlæg står på bilag 2 i miljøvurderingsloven 

skal der i første omgang kun indseendes en ansøgning, så kommunen kan screene projektet/anlægget.

I langt de fleste tilfælde vil resultatet være, at der ikke er væsentlig risiko for påvirkning af miljøet, og at projektet så kan gå i gang (efter at eventuelle øvrige tilladelser er indhentet). 

Hvis screeningen viser, at det ikke kan udelukkes, at der er en væsentlig miljøpåvirkning, går projektet videre til en egentlig Miljøvurdering (som for bilag-1 projekter). Eller også kan projektindehaver vælge at omforme og forbedre sit projekt, og søge om en ny screening.  

Se Miljøvurderingsloven her

Miljøkonsekvensrapport (bilag 1) 

Hvis dit projekt er omfattet af reglerne om miljøkonsekvensrapport (bilag 1) skal du have fat i en rådgiver, der kan hjælpe dig med det omfattende arbejde. Derefter kan I sammen aftale med kommunen, hvad de næste skridt er. 

Screening (bilag 2) 

Hvis dit projekt kun er omfattet af reglerne om screening (anlæg og projekter på bilag 2), skal du indsende ansøgning, før du kan gå i gang eller få andre tilladelser. 

Der er to veje: 

A: Er dit projekt samtidig helt eller delvist omfattet af reglerne om Miljøgodkendelse, eller reglerne for mellemstore fyringsanlæg, skal du ansøge både om miljøgodkendelsen og miljøvurderingsscreening via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø.

Du finder linket i den grønne selvbetjeningsboks til højre. 

Vær opmærksom på, at Byg og Miljø regner miljøgodkendelses- og screenings-ansøgninger for forskellige ”projekter”, selv om det egentlig drejer sig om det samme projekt med forskellige ansøgninger. 

B: For andre projekter (der ikke skal miljøgodkendes) skal ansøgning om screening ske på det skema, som fremgår af miljøvurderings-bekendtgørelsens bilag 1 (det vil sige ikke loven). 

Du finder link til bekendtgørelsen (ikke VVM-loven) nedenfor. 

Hvis du henvender dig til Team Miljø (72 33 67 30) kan vi også sende dig skemaet, eller du kan finde det på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

Ansøgningen udfyldes af dig og din rådgiver, og skal så sendes digitalt til Hjørring Kommune, fx til teammiljoe@hjoerring.dk 

I særlige tilfælde, fx hvis dit projekt er på havet eller har med råstoffer at gøre, er det dog Miljøstyrelsen eller andre myndigheder, der skal behandle sagen.

Hvis du er i tvivl, hjælper vi dig gerne med at finde den rigtige myndighed. 

Link til VVM-bekendtgørelsen (Miljøvurdering af planer og konkrete projekter)

Kontakt

Team Miljø
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring