Husdyrhold

Hvis du ønsker at etablere, ændre eller udvide et husdyrbrug, skal du – afhængig af husdyrholdets størrelse - enten anmelde husdyrholdet, ansøge om miljøtilladelse eller miljøgodkendelse.

I august 2017 kom der en ny husdyrlov. Det betyder, at det nu er arealet på stalde, gyllebeholdere og møddingspladser, der skal godkendes.

Der er forskel på, hvilke dyr du har mulighed for at holde, alt efter om du bor i byzonen eller i landzonen.

Læs om dyrehold i byzonen her

Du kan anmelde visse ændringer på dit husdyrbrug uden at det udløser krav om miljøgodkendelse eller miljøtilladelse.

For hver anmeldeordning er der en række betingelser for at anvende ordningen. Betingelserne skal sikre, at det projekt, der anmeldes, ikke vil medføre skader på det omgivende miljø eller landskab.

Som anmelder er det dig, der skal dokumentere, at betingelserne er opfyldt. Herefter afgør kommunen om projektet må realiseres, eller om det kræver en tilladelse eller godkendelse.

Et dyrehold er erhvervsmæssigt, hvis du har mere end et af følgende dyrehold:

 • 2 køer med tilhørende kalve eller
 • 4 stk. andet kvæg eller
 • 4 heste med tilhørende føl eller
 • 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin eller
 • 10 får med lam eller
 • 10 geder med kid eller
 • 30 stk. høns eller
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
 • Tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold end de ovenfor nævnte.

Hvis du etablerer et mindre, erhvervsmæssigt dyrehold skal du huske at informere kommunen.

Et mindre erhvervsmæssigt dyrehold er:

 • Et produktionsareal i stalden mindre end 100 m². 
 • Besætninger af heste / ammekvæg / geder / får på dybstrøelse, hvor produktionsarealet er mindre end 175 m² (300 m² ved vinteropstaldning). 
 • Besætninger med heste, hvor produktionsarealet er mindre end 200 m².

Hvis du ønsker at etablere et nyt dyrehold eller ændre dit eksisterende dyrehold, skal du anmelde det ved at udfylde og indsende nedenstående skema:

Du er velkommen til at kontakte os enten pr. mail eller telefon, hvis du har spørgsmål.

Kommunen fører miljøtilsyn med erhvervsmæssige dyrehold. Vi kommer på tilsyn hver 3.-6. år.
Reglerne fremgår af Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v.

Brugerbetaling:

Kommunen tager brugerbetaling for miljøtilsyn. Det vil sige, at du skal betale for den tid, vi bruger på at forberede et tilsyn, gennemføre et tilsyn og efterbehandle tilsynet.

Læs mere om miljøtilsyn her

 

De største landbrug skal have en miljøgodkendelse, mens mindre landbrug skal søge en miljøtilladelse eller anmelde et dyrehold.

Det kræver §16a miljøgodkendelse, hvis 

- du etablerer eller ændrer et husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 3.500 kg N pr. år og har et produktionsareal* større end 100 m2. 

Derudover kræves der altid miljøgodkendelse, hvis husdyrbruget har: 

    1) Flere end 750 stipladser til søer, 
    2) Flere end 2000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller 
    3) Flere end 40.000 stipladser til fjerkræ. 

Det kræver §16b miljøtilladelse, hvis 

- du etablerer eller ændrer et husdyrbrug, med en ammoniakemission mindre end 3.500 kg N pr. år og et produktionsareal* større end 100 m2. 

Sådan søger du

Send din ansøgning ind via husdyrgodkendelse.dk

Brugerbetaling:

Kommunen tager brugerbetaling for miljøtilsyn. Det vil sige, at du skal betale for den tid, vi bruger på at forberede et tilsyn, gennemføre et tilsyn og efterbehandle tilsynet.

Læs mere om miljøtilsyn her

Hvis du er ophørt med at holde dyr, skal du kontakte Team Miljø.

Kontakt

Team Miljø - Landbrug
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Gener fra dyrehold

Føler du dig generet af lugt, støv eller støj fra din nabos dyrehold, så prøv i første omgang at tage en snak med din nabo.

Får kommunen en henvendelse om gener fra et dyrehold, orienterer vi ejeren omkring det.