Bygge- og anlægsaffald

Når du bygger om, river ned eller bygger nyt, får du byggeaffald. Byggeaffald skal sorteres, så mest muligt kan genanvendes. Det kan du læse mere om her.

Hvert år skabes store mængder af affald fra byggeri. Byggeaffald kan være nedrivningsaffald såsom gamle mursten, ledninger, gulve osv. Men det kan også være rester og afskær fra byggeprocessen.

Byggeaffaldet skal sorteres, så mest muligt kan genbruges eller genanvendes. På den måde minimerer vi mængden af affald til forbrænding og deponering, og ressourcerne i byggeaffaldet kan udnyttes igen.

Hvis din nedrivning eller renoveringsprojekt frembringer mere end 1 ton affald, eller du skal udskifte termoruder fra perioden 1950-1977, skal du anmelde dit byggeaffald hos kommunen. Dette skal ske senest 14 dage før arbejdet igangsættes – og gerne før.

Dette gælder også, hvis du allerede har en byggetilladelse.

Det er altid bygherrens ansvar, at arbejdet bliver anmeldt. Bygherre er den privatperson eller den virksomhed, organisation eller forening, som ejer og betaler for byggeprojektet. 

Læs mere om anmeldelse af bygge- og anlægsaffald her

Du skal sortere dit affald efter, hvilken behandling det skal bortskaffes til: Genbrug, genanvendelse, specialbehandling, energiudnyttelse eller deponi. Alt byggeaffald skal bortskaffes i henhold til Hjørring Kommunes affaldsregulativ.

Se regulativet for erhvervsaffald her

Forkert sortering og håndtering kan først og fremmest medføre, at ressourcer som ellers kunne være genanvendt, går til spilde.

Desuden kan forkert håndtering af byggeaffald medføre sundhedsfare og miljøfare. Et eksempel kan være asbest, som kan medføre lungehindekræft, hvis det indåndes - det findes f.eks. i gammelt klinkeklæb og tagplader. Asbesten kan spredes til jord og omgivelser, hvis det fejlsorteres og nedknuses sammen med rene murbrokker.

Fejlsorteres PVC plast til forbrænding, bliver der dannet syre i røggassen, som medfører syreregn, der kan give forsuring af jorden og plantedød. Der findes mange andre farlige stoffer i byggeaffald såsom PCB og tungmetaller, der både kan påvirke mennesker og miljø negativt, hvis de ikke håndteres korrekt.  

Inden du går i gang med dit byggeprojekt, er det derfor vigtigt at få et overblik over det byggeaffald du må forvente at få, så du ved hvilken form for sortering og håndtering, der vil blive nødvendig.

Særligt skal du være opmærksom på de sundheds- og miljøskadelige stoffer, der kan være i både gamle og nye byggematerialer.

En del byggeaffald og bygningsdele kan du genbruge til samme eller lignende formål, som det oprindeligt var fremstillet til, hvis det ikke er forurenet.

Hvis du sørger for, at dit affald bliver genbrugt, bidrager du til at værdien i materialerne bliver udnyttet bedst muligt. Samtidig spares ressourcerne til affaldsbehandling.

Genbrug kræver, at affaldet er klassificeret som ”rent” dvs. at det overholder grænseværdier for miljøskadelige stoffer.

Hvis du allerede inden du går i gang med nedrivningen finder ud af, hvilke materialer du kan genbruge, kommer du rigtig godt fra start. 

Kan de gamle træbjælker, vinduer eller andre materialer ikke genbruges til tilsvarende formål i andre bygge – eller renoveringsprojekter?

Så er genanvendelse det næstbedste. Træet kan f.eks. blive til nye spånplader og vinduesglasset kan blive til nyt glas. Også mange andre affaldstyper såsom gips, metal og rockwool kan genanvendes og blive til nye produkter.

Det er vigtigt, at du sørger for ikke at blande rent og forurenet affald. Så bliver det hele nemlig forurenet, hvilket ofte er dyrere at bortskaffe og ressourcerne går til spilde.

Hvis rent affald er blandet med forurenet eller farligt affald, skal man forsøge at adskille materialerne/fjerne forurenet eller farligt affald. Derefter kan det rene affald genanvendes.

Læs mere om håndtering af genanvendeligt erhvervsaffald her

Rent
Rene mursten, beton, uglaserede tegl og natursten, der ikke kan genbruges, kan i stedet knuses ned og nyttiggøres som erstatning for f.eks. stabilgrus i fundamenter og vejkasser.

Hvis beton og murværk er malet, pudset eller på anden vis behandlet eller forurenet med farlige stoffer, skal en prøvetagning (kortlægning) dokumentere, om det lever op til grænseværdierne for rent affald.

Skulle maling eller anden form for overfladebehandling være forurenet, så vil det ofte være muligt at rense (slibe) det af, hvorefter sten eller beton kan nyttiggøres. Kan sten eller beton ikke renses for farlige stoffer så skal det deponeres, hvilket så vildt muligt skal undgås, fordi deponering af affald er en stor miljøbelastning og derfor også meget dyrt.

Nyttiggørelse af ren beton og uglaserede tegl skal anmeldes til kommunen. Anmeldelsen skal indeholde dokumentation på, at der er tale om rent byggeaffald og dertil en angivelse af det sted, hvor affaldet ønskes nyttiggjort. Anmeldelsen at nyttiggørelse kan evt. ske som en del af anmeldelsen af den samlede mængde byggeaffald.

Mindre forurenet
Beton og murværk med op til 2 mg/kg PCB, men som ellers er uforurenet, kan nyttiggøres til helt særlige projekter under helt særlige vilkår.

Det betyder at det ikke må anvendes i bygninger eller anlæg der fx benyttes som bolig eller arbejdsplads, at det skal være dækket med tæt belægning fx asfalt eller beton og at højden på laget ikke overstiger 5 m.

Desuden gælder krav til afstand til vandforsyning og drikkevand samt markering af affaldet. Derfor skal der inden nyttiggørelse af mindre forurenet beton søges en særskilt tilladelse hertil. 

Læs mere om håndtering af erhvervsaffald til anden nyttiggørelse her

Byggeaffald kan klassificeres som forurenet eller endda farligt. Klassificeringen er afhængig af niveauet af farlige stoffer fra materialer eller kemikalier. 

Se grænseværdier for byggeaffald her

De farlige stoffer kan være skadelige for både mennesker, miljø og natur. Derfor skal affaldet håndteres, emballeres og bortskaffes forsvarligt. I nogle tilfælde er det muligt at adskille/fjerne de farlige stoffer fra de rene materialer (f.eks. foruret maling der slibes af beton) så det efterfølgende kan bortskaffes hver for sig.

Når det ikke er muligt, så er den næstbedste løsning at forurenet eller farligt bygge- anlægsaffald genanvendes. Det kan f.eks. lade sig gøre med metal med forurenet maling, asfalt og kabler.

Dog er det sådan, at det meste byggeaffald, der er forurenet eller farligt, enten skal forbrændes eller deponeres.

Det er i den forbindelse vigtigt at kende typen og mængden af farlige stoffer, der ligger til grund for klassificeringen af byggeaffaldet, da det kan være afgørende for, hvilket forbrændingsanlæg eller miljøanlæg, der må modtage det til behandling.

Eksempler på farligt byggeaffald er bl.a.:

 • Byggeaffald med PCB (<50 mg/kg).
 • Forurenet jord.
 • Termoruder
 • Elektriske apparater.

Læs mere om håndtering af farligt affald her

Nogle bygge- og anlægsaktiviteter kan være særligt generende fordi de støver eller støjer meget. Derfor gælder der nogle særlige regler:

Hvis du ønsker at nedknuse byggeaffald (brokker eller træ) på en plads, der ikke er godkendt til det, så kræver det en anmeldelse af den midlertidige aktivitet.

Anmeld nedknusning her

På samme måde skal du lave en anmeldelse af midlertidig aktivitet, hvis du ønsker at sandblæse (også med brug af vand) udendørs bygninger mm.

Anmeld sandblæsning her

For at passe på det omgivende miljø og sikre det gode naboskab, skal du være særligt opmærksom på, at: 

 • Arbejdet skal anmeldes til Hjørring Kommune senest 14 dage før det skal gå i gang
 • Naboerne skal have besked mindst 1 uge før arbejdet påbegyndes
 • Arbejdet må foregå i tidsrummet fra kl. 7.00 til 18.00 på hverdage
 • Støvgener skal bekæmpes med afskærmning eller vand
 • Forurenet vand (med maling, puds ol) opsamles og bortskaffes som affald
 • Materialet skal være rent, det vil sige fri for farlige stoffer, maling, lak, sod, elektronik, mv.
 • Affald skal bortskaffes efter kommunens affaldsregulativer(erhverv eller privat)
 • Du skal kunne fremvise dokumentation for korrekt affaldshåndtering
 • Aktiviteten skal være midlertidig, og kan derfor ikke gentages kontinuerligt på samme plads flere gange. ( det vil kræve miljøgodkendelse)

For nedrivning af minkfarme gælder samme regler som for andet bygge- og anlægsaffald.

Kontakt

Team Miljø - Virksomhed
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring