Anmeldelse af byggeaffald

Nedrivning eller renovering af en bygning kan kræve, at du anmelder dit byggeaffald til kommunen. Læs mere om det her.

Hvis din nedrivning eller renoveringsprojekt frembringer mere end 1 ton affald - eller du skal udskifte termoruder fra perioden 1950-1977 -  skal du anmelde dit byggeaffald hos kommunen.

Dette skal ske senest 14 dage før arbejdet igangsættes – og gerne før.

Dette gælder også, hvis du allerede har en byggetilladelse.

Det er altid bygherrens ansvar, at arbejdet anmeldes. Bygherren er den privatperson eller den virksomhed, organisation eller forening, som ejer og betaler for byggeprojektet. 

Nedenfor har vi beskrevet de fire trin du skal igennem, når du skal anmelde og håndtere dit byggeaffald.

Før du starter med at rive ned eller renovere, skal du finde ud af hvilke typer affald, du forventer at få, herunder om det indeholder farlige stoffer i større eller minder koncentrationer.

Du skal derfor udføre en screening. Screening kan gøres gennem vores blanket til anmeldelse.

Hjørring Kommunes anmeldeblanket

Hvis screeningen viser, at det er sandsynligt, at der findes problematiske stoffer i byggeaffaldet - eller hvis screeningen er usikker på grund af manglende viden om bygningen - skal der udføres en professionel kortlægning. 

Kortlægningen udføres af en rådgiver, der tager prøver af de forskellige relevante bygningsdele og materialer.

Prøverne analyseres for at se, om der kan måles farlige stoffer over grænseværdierne og om der kunne være koncentrationer, der gør affaldet farligt.

Dette giver dig et overblik over, hvilken håndtering affaldet kræver. 

Indhent gerne mere end et tilbud for kortlægningsrapporten, da der kan være stor prisforskel.

Alle typer affald skal anmeldes, uanset hvordan det skal håndteres.

Du skal for hver affaldstype oplyse de forventede mængder, en godkendt transport og en godkendt modtager.

I anmeldelsen noteres transportør og modtagers CVR-nummer, hvis dette er en virksomhed.

Ønsker du at genbruge et eller flere materialer, bedes du redegøre for det, så det er tydeligt at affaldstypen ikke er ”glemt” i anmeldelsen.

Ønsker du selv at nyttiggøre rene brokker, bedes du lige ledes redegøre herfor, så det er tydeligt hvor (med adresse) og til hvad brokkerne nyttiggøreres.     

Du anmelder via Hjørring Kommunes egen selvbetjeningsløsning.

Gå til Hjørring Kommunes anmeldeblanket her

Byggeaffaldet skal sorteres på en måde, så mest muligt kan genbruges eller genanvendes, samtidigt med at håndteringen er miljø- og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.

Du skal som minimum sortere i 4 hovedkategorier:

  • Affald, der kan forberedes til genbrug
  • Genanvendelige og rene materialer
  • Affald til forbrænding
  • Affald til deponi

Kan du genbruge affaldet selv, bliver der sparet flest ressourcer.

Ellers skal du overdrage affaldet til en godkendt indsamlingsvirksomhed eller et modtageranlæg, der kan håndtere og aflevere affaldet for dig. I så fald gælder reglerne for erhvervsaffald.

Læs mere om erhvervsaffald her

 

Kontakt

Team Miljø - Virksomhed
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

I Affaldsregistret kan du finde godkendte transportører og modtagere af genanvendeligt affald.

Gå til Affaldsregistret her