Information om solcelle- og vindmølleprojekter

Ansøgningsvinduet for store vindmøller og solcelleparker er lukket 15. marts 2023.

Hvert 4. år åbner vi for ansøgning om store vindmøller og solcelleparker, som er større end 10 ha.

Ved at samle ansøgninger om vindmøller og solcelleparker i en afgrænset periode, kan Byrådet få et helhedsbillede af energiområdet og vurdere og prioritere ansøgningerne i forhold til samspil med energiplanen, indpasning i landskaber, relation til nærområde og fordeling i kommunen.

Vi har modtaget 42 ansøgninger fordelt på 38 placeringer:

 • 22 solcelleparker
 • 8 vindmølleparker
 • 8 energiparker med kombination af solceller og vindmøller 

Ansøgningerne omfatter i alt:

 • 3047 ha solceller
 • 70 vindmøller

Du kan se placeringen af projekterne på kortet nedenfor

Se en beskrivelse af de enkelte ansøgninger her

Vi gør opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt er tale om ansøgninger.

Hjørring Kommune har endnu ikke taget stilling til, om de ansøgte projekter kan realiseres.

Læs mere i næste afsnit om den videre proces.

 1. Ansøgningsvinduet var åbent frem til 15. marts
 2. Byrådet prioriterer og udvælger de projekter, som skal indgå i en fordebat (juni)
 3. Borgerinddragelse (september-oktober)
 4. Behandling af høringssvar
 5. Byrådet udvælger de projekter, som skal indgå i det videre arbejde med udarbejdelse af et plangrundlag og projektgodkendelse af det enkelte projekt (december)
 6. Planforslag (lokalplan og kommuneplantillæg) og miljøvurderinger fremlægges i offentlig høring (tidligst ultimo 2024 – afhænger af det enkelte projekt)
 7. Borgerinddragelse og borgermøde
 8. Behandling af høringssvar
 9. Byrådet tager stilling til, om plangrundlaget og projektet skal godkendes (forventet 2025)

Efter ansøgningsrunden prioriterer Byrådet i juni mellem de indkomne ansøgninger og udvælger de projekter, som skal indgå i den videre proces med en samlet fordebat i september-oktober med involvering af kommunens borgere - bl.a. omkringliggende naboer til det enkelte projekt.

På baggrund af fordebatten og indkomne høringssvar udvælger Byrådet i december de projekter, som skal indgå i det videre arbejde med udarbejdelse af et plangrundlag og en projektgodkendelse af det enkelte projekt.

Det vil sige udarbejdelse af kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering med en miljøkonsekvensrapport for det enkelte anlæg.

Som en del af dette arbejde afholder vi lokale borgermøder, hvor bl.a. de omkringliggende naboer vil have mulighed for at stille spørgsmål og fremsende høringssvar til fremlagte planforslag og miljøkonsekvensvurdering (tidligst ultimo 2024).

Herefter skal Byrådet tage stilling til, om plangrundlaget og projektet skal godkendes (forventet 2025).

Borgere, lokale foreninger m.fl. inddrages to gange gennem planlægningsprocessen – både i den indledende fordebat og ved den efterfølgende planlægning for det enkelte projekt.

Det centrale ved processen er netop gennem en bedre dialog og samskabelse at fremme en lokal forankring.

Ved at arbejde med en 4-årig plan for den grønne omstilling opnår vi en større gennemsigtighed og indflydelse for dig som borger og for lokalforeninger, erhvervsliv, varmeværker, projektejere m.fl. om, hvad der kommer til at ske på energiområdet og særligt i forhold til placeringen af store kommende energianlæg.

Kort over indkomne ansøgninger

Har du spørgsmål vedr. store vindmøller og solcelleparker

Kontakt

Rasmus Bo Rasmussen
7233 6791 
rbr@hjoerring.dk

Anne Møller Jørgensen
7233 6795
anne.moeller@hjoerring.dk