Spildevand

Spildevand fra husholdninger, veje, virksomheder bliver renset for at sikre en god vandkvalitet i vandløb, søer, fjorde og havet.

I Hjørring Kommune har vi en dynamisk digital Spildevandsplan. Det betyder, at planen løbende opdateres med de tillæg og nye plantiltag som gennemføres.

I planen kan du se det, som gælder for din ejendom, samt om der allerede er planlagt noget i fremtiden og i nogle tilfælde også, hvornår den planlagte ændring skal gennemføres.

Se Spildevandsplanen her

For at fremtidssikre håndteringen af vores spildevand, skal alle fælleskloakerede områder separatkloakeres.

Læs mere om separatkloakering her

Bor du i et område uden offentlig kloakering, kan du enten blive tilsluttet den offentlige kloak eller etablere et nedsivningsanlæg.

Læs mere om spildevand i det åbne land her

Alle ejendomme i Hjørring Kommune, der har spildevandsafledning til septik-, trix- eller bundfældningstank, er omfattet af tømningsordningen.

Læs mere om tømningsordningen her

Hvis kloakken stopper til, er det vigtigt at vide, om tilstopningen sidder på din egen grund eller ude i vejen.

I felterne nedenfor finder du hjælp og vejledning til, hvad du skal gøre og være opmærksom på, hvis din kloak stopper.

Vil spildevandet fra køkken, badeværelse og lignende ikke løbe ud i kloakken, kan stikledningen til din ejendom være tilstoppet.

Ring til et firma, der udfører kloakrensning for at få renset din stikledning.

Du skal selv betale udgiften til at få renset stikledningen frem til hovedledningen i vejen.

Hvis du bor til leje, skal du kontakte din vicevært.

Hvis der er gentagne forstoppelser, kan det skyldes, at stikledningen er defekt.

Kontakt da en autoriseret kloakmester, der kan undersøge stikledningen.

Hvis kloakmesteren konstaterer, at den offentlige del af stikledningen er defekt, skal du kontakte Hjørring Vandselskab.

Gå til Hjørring Vandselskab her

Rendestensbrønden på vejen kan være tilstoppet og skal renses.

Bor du ved en kommunal vej, er det en kommunal opgave at rense brønden. Hvis risten er dækket af blade og lignende, vil det være en stor hjælp, hvis du renser risten.

Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan du kontakte Hjørring Kommune, Park- og Vejafdelingen, på tlf. 7233 6840.

OBS: Hvis der er tale om en spildevandsbrønd, skal du i stedet kontakte Hjørring Vandselskab på telefon 3841 2828

Er vejen en privat fællesvej i byområde - og er der ikke en grundejerforening, der tager sig af oprensningen - er det den tilstødende grundejer, der er forpligtet til at oprense brønden.

Har de nærliggende ejendomme også vand i kældre eller problemer med at komme af med spildevandet, kan hovedledningen i vejen være tilstoppet.

Kontakt da Hjørring Vandselskab.

Gå til Hjørring Vandselskab her

Regnvand i store mængder kan give problemer i kloaksystemet. Kloaksystemet er dimensioneret ift. en fastsat befæstelse og størrelse af et givet område. Det kan resultere i hyppigere oversvømmelser, opstuvning på vejbaner samt overløb med opspædet spildevand til vandmiljøet. For at sikre at kloaksystemet fungerer som det skal, har Hjørring Kommune angivet en begrænsning for, hvor meget regnvand man som grundejer må udlede til kloakken direkte uden forsinkelse. Begrænsningen svarer til det, som det offentlige system er dimensioneret til.

I Hjørring kommunes spildevandsplan er den tilladte afløbskoefficient fastsat. Det er som angivet ovenfor vigtigt, at den overholdes uanset om der renoveres, bygges nyt eller etableres nye belægninger.

Med baggrund i afløbskoefficienten kan du beregne, hvor stor en mængde regnvand du må udlede fra din grund.

Hjørring kommune og Hjørring Vandselskab har lavet regnearket herunder, som skal anvendes som dokumentation for, at kravet til udledning af regnvand overholdes.

I regnearket angiver du eksempelvis hvor stort et tagareal, flisebelagt areal og grøntareal, der er på din grund. Herefter viser beregningen, om du overholder afløbskoefficienten.

Hent regnearket her

Ved byggeansøgning skal kloakplanen ledsages af en situationsplan med angivelse af type og størrelse af de befæstede arealer samt beregningen i ovenstående regneark. Dette vil overskueliggøre godkendelsesproceduren markant.

Hvis affløbskoefficienten ikke overholdes, skal der ske forsinkelse på egen grund. Det kan gøres på mange måder f.eks. ved anlæggelse af faskiner til nedsivning eller ved etablering af forsinkelse i form af bassin mv.

Kontakt evt. en rådgiver/kloakmester som kan rådgive og hjælpe dig på rette vej.