Søg om tilskud til naturpleje

Du kan få tilskud fra naturplejepuljen til at forbedre eller udvide naturområder på private arealer.

Vi lægger vægt på, at projekterne udføres i et samarbejde mellem lodsejere, foreninger og kommunen.

Læs mere nedenfor.

Formålet er at støtte naturpleje og naturforbedring på privatejede arealer.

Det kan fx ske ved at

 • sætte hegn op og lade dyr afgræsse området
 • rydde træer og buske
 • slå hø
 • sløjfe dræn
 • sikre biodiversitet i skove
 • etablere levesteder for truede arter
 • genslynge vandløb
 • etablere/oprense søer
 • tinglyse natur på dyrkede marker

Bliv inspireret her

Vi udbetaler op til 200.000 kr. om året.

Private lodsejere eller foreninger kan søge om midler til naturpleje. Hvis du som ansøger ikke selv er ejer af arealet, skal du huske at indhente accept og underskrifter fra alle de lodsejere, som er berørte af projektet.

Der er ansøgningsfrist hvert år 1. juni og 1. november.

Du ansøger om tilskud fra puljen til naturpleje ved at udfylde formularen i den grønne selvbetjeningsboks i højre side af denne side.

Klik på 'Ansøg om tilskud til naturpleje', og når formularen er udfyldt tryk på 'indsend'.

 • Arealet du søger på, skal være registreret som beskyttet natur eller kunne bidrage til at forbedre biodiversiteten
 • Man kan ikke få tilskud til pleje af arealer, som kommunen allerede er forpligtet til at pleje. Derfor kan man i Natura 2000-områder som udgangspunkt kun få tilskud til at få tinglyst ny natur.
 • Hvis du får tilskud til et projekt, skal du opretholde det i minimum 5 år. Det kan fx gøres ved at indgå en 5-årig græsningsaftale, bekæmpe genvækst af uønskede planter eller ved at opretholde hegn, låger eller lignende i 5 år.
 • Ved hegnsprojekter skal man lave en aftale om græsning med passende græsningstryk og periode - gerne helårsgræsning
 • Der skal være offentlig adgang til arealet, med mindre der findes naturværdier, som er følsomme overfor forstyrrelser eller andre forhold, der forhindrer publikums adgang.
 • Alle projekter, som modtager tilskud, vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med beliggenhed og navn på ansøger

I Team Natur vurderer vi ansøgningerne og kan frit vælge mellem dem. Vi prioriterer i høj grad efter, hvor man kan få mest natur for pengene.

Her lægger vi vægt på følgende:

 • Projekter, der ligger i de områder, der er udpeget som "særlig værdifuld natur" i Kommuneplanen. 

  Se Kommuneplanen her 
 • Projekter, der udvider eller skaber sammenhæng mellem eksisterende naturområder.
 • Projekter, som forbedrer levesteder for truede arter.
 • Projekter, hvor ansøger selv udfører en del af arbejdet i projektet.
 • Projekter, der ligger i tråd med kommunens naturpolitik.
 • Hvis natur skal tinglyses, skal arealet ligge inden for et Natura 2000-område eller hænge sammen med dette.
 • Kommunen har ikke ansvar for leje, opretholdelse af enkeltbetaling og andre former for støtte eller økonomiske forhold.
 • Vi udbetaler ikke kontante beløb. Vi giver støtte i form af materialer, ved at kommunens folk udfører opgaven eller ved at du sender en faktura for udført arbejde eller andre omkostninger.
 • Ved tinglysning af ny natur giver vi en erstatning, der svarer til nedgangen i handelsværdi fra dyrket jord til natur.

Team Natur nominerer hvert år de fem bedste blandt de gennemførte projekter. Projekterne forelægges for Det Grønne Råd, der kårer Årets Projekt. Projekterne bliver vist på kommunens hjemmeside og på facebooksiden.

Læs mere om Det Grønne Råd her

Siden 2015 er 15 projekter blevet gennemført. Underneden kan du se hvilke.

År Sted Type Beskrivelse
2015 Rævskærvej, Tornby Hegn Tilskud til opsætning af hegn på klitareal
2015 Højenevej, Hjørring Rydning Rydning af opvækst og udtynding af nål på hede
2015 Rævskærvej, Tornby Hegn Tilskud til hegnsmaterialer, overdrev
2015 Højrupvej, Horne Hegn Tilskud til opsætning af hegn på eng langs Højrup Bæk
2015 Kirkevej, Bindslev Hegn Opsætning af hegn på overdrev langs Vangen Bæk
2015 Skallerupvej - Vennebjerg Kirke Hegn Opsætning af hegn på overdrev ved fredningen i Vennebjerg
2016 Lørslev Vesterhede Hegn Opsætning af hegn på eng langs Uggerby Å
2016 Sletbakkevej, Bjergby Hegn Tilskud til opsætning af hegn på eng/overdrev
2016 Skagensvej, Tversted Hegn Tilskud til hegnsmaterialer på klit/overdrev ved Præstegårdsskoven
2016 Købstedvej, Nørlev Hegn Opsætning af hegn på klit/overdrev ved Vandplasken
2017 Øksenbækvej, Tornby Rydning Rydning af rosa rugosa mm. på fællesareal
2017 Nørlevvej, Nørlev Tilskud til etablering af vandhul målrettet løgfrø
2017 Købstedvej, Tornby Hegn Opsætning af hegn på overdrev ved Liver Å
2018 Nejstvej, Rubjerg Rydning/hegn Opsætning af hegn på klit/overdrev og rydning af rosa rugosa mm.
2018 Thyborønvej, Harerenden Rydning Rydning af rosa rugosa