Bevar dit træ for eftertiden

Har du et træ, du holder specielt meget af, har du nu muligheden for at få det beskyttet for eftertiden.
Det kan du gøre ved at få træet tinglyst af kommunen uden omkostninger for dig.  

Hvordan gør man?

 1. Tag et billede af dit træ.
 2. Lav en beskrivelse af træet ud fra den viden du har og skriv en begrundelse for, hvorfor dit træ skal bevares.
  Fx hvilken art, hvem plantede det og hvornår og er der en speciel historie med træet?
 3. Udfyld formularen med adresse og matrikelnummer, beskrivelse og billede. Træet skal stå i Hjørring Kommune.
 4. Herefter vil du modtage en mail med svar fra Hjørring Kommune, hvor vi vurderer, om træet lever op til kriterierne for at være bevaringsværdigt. Et bevaringsværdigt træ kan fx være et træ, der sætter et flot præg på dit lokalområde, og som er værdifuldt i form af størrelse, alder, art eller udseende. Det kan også være et træ med en speciel historie, eller som er vigtigt for biodiversiteten.
 5. Vi sender tinglysningstekst og et matrikelkort med træets placering, som du skal acceptere digitalt på www.tinglysning.dk. Det er den samme deklaration, der bliver tinglyst på alle træer.
  Se deklarationen her
 6. Træet kommer på kommunens hjemmeside med bevaringsværdige træer.

Tinglys dit træ her

Tinglysningen er med til at beskytte træet, hvis den matrikel, træet er på, bliver solgt.

Det vil sige, at træet ikke bare kan fældes eller beskæres, men at der skal rettes henvendelse til Hjørring Kommune inden, hvor ejeren i dialog med kommunen kan finde en løsning.

Hvis der gives tilladelse til en fældning, skal ejeren plante et nyt træ som erstatning for det gamle.

Der kan dog være naturlige hændelser såsom lynnedslag eller stormfald, som gør at tinglysningen ikke er gældende mere. Dette skal meldes til kommunen.

Træer er en voksende glæde, og det igennem mange generationer. En tinglysning på ejendommen kan sikre træets fremtid efter et ejerskifte.

For at kommunen kan godkende dit træ som bevaringsværdigt, skal en eller flere af følgende kriterier være til stede.

Træer er bevaringsværdige på grund af:

 • Træernes alder. Gamle hjemmehørende træer kan blive ganske majestætiske.
 • Træernes skønhed. De skiftende årstider giver smuk variation fra det tidlige løvspring, over sommerens grønne frodighed, til efterårets høstfarver og vinterens nøgne grenværk. Nogle prydtræer får ikke stor højde, men har stammer og grene med en smuk skulpturel virkning og måske rig blomstring og frugtsætning. Andre træer bliver store, og deres silhuet ses på lang afstand og giver med deres herlighedsværdi karakter til hele kvarteret.
 • Træernes samspil med bebyggelse, den arkitektoniske rolle. Træplantninger kan mildne eller fremhæve bygningers fremtræden. Et enkeltstående træ, en gruppe eller en række af træer kan stå som selvstændige arkitektoniske elementer, som er rumskabende eller forstærker et perspektiv.
 • Træernes kulturhistoriske rolle. Mange steder er der træer, der har særlig betydning, fordi de er plantet fx som skoletræer, for at markere en mærkedag, til minde om en begivenhed eller for at hædre en person.
 • Træernes betydning for menneskers velvære. De stimulerer vores sanser. De forbedrer klimaet ved at give læ, kølighed, skygge, og ved at binde støvet. Gennem deres respiration tilfører de luften ilt og binder CO2. Ved voldsomme regnskyl binder og optager træer meget regnvand i rodzonen, og trækronerne bidrager til at forsinke regnvandets vej til kloakken.
 • Træernes betydning for biodiversitet. Træer giver værtskab for andet liv og bidrager til større artsrigdom for dyr og planter. De giver bl.a. mulighed for et rigere insekt- og fugleliv, og en lang række svampe, mos og laver har deres levested på og ved træerne.

Beskyttelsen af træer er beskrevet i Hjørring Kommunes naturpolitik under vision 2 ”Naturen tilbage i alles liv”.

Her står der, at

der skal laves en registrering af bevaringsværdige træer og skovområder i samarbejde med borgere og foreninger. De særligt fredningsværdige træer beskyttes i by og på land gennem lokalplaner, fredning eller tinglysning ”.

Læs mere om naturpolitikken her

Med naturpolitikken vil vi gerne inspirere den enkelte borger til at invitere naturen ind i sit liv.

Derfor sætter vi fokus på naturens værdi i forhold til det gode liv, det mentale overskud, virkelysten, kreativiteten, sundheden og det sociale liv.

Oplevelserne i hverdagsnaturen skal frem i lyset, og lokale initiativer, der sætter fokus på naturen, skal støttes.

Målet er at skabe ansvarsfølelse og engagement for naturen og et personligt ejerskab.

Kampagnen er udviklet og initieret af Hjørring Kommune i samarbejde med FBL-Hjørring

Foto: Jørgen Stubgaard

Har du spørgsmål?

Laus Gro-Nielsen
Team Natur
Fra Naturpolitikken:

"Der skal laves en registrering af bevaringsværdige træer og skovområder i samarbejde med borgere og foreninger.
De særligt fredningsværdige træer beskyttes i by og på land gennem lokalplaner, fredning eller tinglysning
”.