Kørsel med handicappede til dagtilbud

I visse tilfælde yder kommunen befordring eller befordringsgodtgørelse for de borgere, som benytter kommunens tilbud.

Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige kørsel til og fra beskyttet beskæftigelse, aktivitetstilbud mv. for at kompensere borgere med nedsat funktionsevne og heraf manglende evne til egen transport.

Sagsbehandling kan forventes indenfor 5 hverdage

I visse tilfælde yder kommunen befordring eller befordringsgodtgørelse for personer, som benytter kommunens tilbud jf. Servicelovens §§ 103 eller 104.

Borgere over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der er visiteret til aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse jævnfør Lov om Social service §§ 103 og 104.

Er man som borger visiteret til befordringsgodtgørelse, ydes der godtgørelse med et beløb svarende til det, efter forholdene, billigste, forsvarlige befordringsmiddel.

Befordringsgodtgørelse udbetales på baggrund af dokumentation fra borgeren.

Du bliver visiteret til befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med visitation til tilbuddet.