Om SSP samarbejdet

SSP samarbejdet er forankret hos Kommunen i Børne- familieområdet, under PPR. Gitte Clausen Jensen, leder af PPR, er også leder af Kommunens del af SSP Samarbejdet.

I alle Kommuner er der et samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi. SSP-samarbejdet organiserer den lokale forebyggende indsats over for børn og unge.

SSP-samarbejdet er ikke en institution, men et tværfagligt samarbejde mellem Skoler, Socialforvaltning og Politiet, heraf forkortelsen SSP.

SSP-samarbejdet opbygger lokale netværk, der kan forebygge at børn og unge begår kriminalitet samt forebygge unges uhensigtsmæssige brug af rusmidler. SSP-netværket har et stort lokalkendskab og kan derfor opfange faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten og i børns og unges levevilkår tidligt nok til, at der kan gøres en indsats.

Målet med SSP-samarbejdet er at afklare, hvilke forebyggelsesmuligheder der findes lokalt og samle de myndigheder og institutioner, der samlet set kan gøre en indsats. Det kan være på det tværfaglige og tværsektorielle grundlag og fagligt på de enkelte områder. Samarbejdspartnere kan udover skole, socialvæsen og politi være institutioner, boligområder, fritidsområder og det kulturelle område.

Udover at organisere det tværfaglige samarbejde er SSP-samarbejdet også initiativtagere til projekter og specielle indsatser, der kan forhindre, at børn og unge udvikler en uhensigtsmæssig social og kriminel adfærd.

 

SSP samarbejdet

SSP-samarbejdet er organiseret som en naturlig konsekvens af, at både skolesystemet, det sociale system og politiet alle via lovgivningen er forpligtet til at udføre kriminalpræventivt arbejde i bredeste forstand.
I Folkeskoleloven er denne forpligtelse ikke direkte udtrykt, men det nævnes i lovens formålsparagraf, at den enkelte elev skal opnå en alsidig personlig udvikling - noget der ikke vil kunne lade sig gøre, hvis den unge kommer ud i misbrug, kriminalitet mv.

Det sociale system er i loven om social service forpligtet til at føre tilsyn med de vilkår, som børn og unge lever under og eventuelt støtte med at skabe de bedst mulige opvækstvilkår.

Politiets forpligtelser fremgår af Politilovens § 1, hvor der står, at politiet "skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet". Politiet "skal fremme dette formål gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed". Efter retsplejelovens § 114 skal politidirektøren også arbejde for at etablere et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politiet og hver kommune i politikredsen, herunder at inddrage skoler og sociale myndigheder.

SSP-samarbejdet i Hjørring Kommune, opdeler indsatsen i tre niveauer:

Primær forebyggelse:


Den generelle forebyggende indsats, som er en bred indsats over for alle børn og unge. Selvom målgrupper ikke har vist tegn på kriminel adfærd, er den generelle indsats vigtig. Indsatsen arbejder bl.a med børn og unges holdning til kriminalitet og kan være med til at bearbejde årsagerne til, at nogle børn og unge på et tidspunkt begår noget ulovligt.

Sekundær forebyggelse:


Den specifikke indsats, som hjælper børn og unge, som er i fare for at blive kriminelle. Den specifikke indsats sættes ind over for grupper af børn og unge, som har været på kant med loven eller som viser tegn på at være omsorgs- og/eller opdragelsessvigtede.

Tertiær forebyggelse:


Den individorienterede indsats, som er rettet mod den lille gruppe børn og unge, som har udviklet et kriminelt mønster. Indsatsen er individuel og skal forebygge at de unge begår ny kriminalitet.