Regler for økonomisk friplads

Borgerservice Børn, unge og familier

Der vil ske en regulering af fripladstilskuddet, hvis din eller din ægtefælles/samlevers indtægt stiger eller falder mindst fem trin på fripladsskalaen i forhold til den indtægt, du har fået bevilliget fripladstilskud ud fra. 

De fem trin svarer i 2022 til en ændring på 1.735 kr. før skat pr. måned i din husstands samlede indkomst.

Kommunen beregner tilskuddet ud fra de oplysninger arbejdsgiver indberetter til SKAT (indkomst før SKAT).

Hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig og derved har betydning for dit økonomiske fripladstilskud vil du blive orienteret om reguleringen i et partshøringsbrev.

Der kan gå nogle måneder, før tilskuddet bliver reguleret, da kommunen skal kunne trække indkomst oplysninger fra SKAT på den enkelte måned. 

OBS! Vi skal gøre opmærksom på at dit fripladstilskud kun bliver genberegnet, når din husstands samlede månedlige indkomst stiger eller falder med ca. 1.735 kr. før skat pr. måned i 2022.

Mindre stigninger eller fald i den månedlige husstandsindkomst vil først indgå i en årlig efterregulering af dit fripladstilskud.

Du vil blive orienteret, hvis der vil blive tage om et tilbagebetalingskrav, eller der vil ske en udbetaling af for lidt udbetalt tilskud for det pågældende år der foretages efterregulering af.

Hvis din husstandsindkomst ændrer sig varigt med et beløb, der svarer til ovenstående, kan du henvende dig til din kommune og få det økonomiske fripladstilskud omberegnet. På den måde vil du fremover få det korrekte fripladstilskud med det samme. Det kan du gøre digitalt eller ved at rette henvendelse til kommunen. Hvis du ikke foretager dig noget, vil de beløb, du får for meget eller for lidt, blive trukket fra eller lagt til de efterfølgende måneders forældrebetaling.

De nye regler som trådte i kraft d. 1. januar 2016 indebærer også, at kommunen én gang om året efterregulerer dit økonomiske fripladstilskud. Det betyder, at vi ud fra oplysninger fra SKAT, årsopgørelsen eller øvrig relevant dokumentation om din økonomi, beregner, om dit økonomiske fripladstilskud året før var rigtigt. Når kommunen laver efterreguleringen medtages også mindre indkomstændringer, som ikke har ført til regulering i løbet af året. 

Du er stadig forpligtiget til at oplyse kommunen, hvis der sker ændringer i husstandssammensætningen, civilstatus eller andre forhold, som har betydning for dit økonomiske fripladstilskud. Med de nye regler er du dog ikke længere forpligtiget til at oplyse kommunen om indkomstændringer, da det fremover reguleres automatisk. Det gælder dog ikke, hvis indkomsten er fra selvstændig virksomhed eller indkomst, som ikke er skattepligtig her i landet. Her er du stadig forpligtiget til at oplyse kommunen. Det er fortsat en god ide at give besked om væsentlige varige ændringer, så du fremover får det korrekte økonomiske fripladstilskud med det samme.

Hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig ofte, kan du opleve, at dit økonomiske fripladstilskud – og dermed forældrebetalingen - ændrer sig fra måned til måned.

Feriepenge medregnes fremover, når de optjenes, og ikke når de udbetales, hvilket kan få betydning for dit økonomiske fripladstilskud.

Hvis du er selvstændig eller modtager indkomst, som ikke er skattepligtig i Danmark, vil fripladstilskuddet ikke ændre sig automatisk.

Hvis du tre måneder i træk ikke modtager økonomisk fripladstilskud, fordi indkomsten er steget, skal du søge om økonomisk fripladstilskud på ny.

Kommunen kan via Udbetaling Danmark uden dit samtykke samkøre nødvendige ikke-følsomme personoplysninger fra andre offentlige myndigheder, udenlandske myndigheder og arbejdsløshedskasser til brug for kontrol i forbindelse med ansøgning om og nedsættelse af egenbetaling ift. tildelt økonomisk friplads. Samkøring kan ske med data fra egne registre. Resultatet af samkøringen kan i visse tilfælde samkøres med oplysninger fra virksomheder, der er pålagt befordringspligt efter postloven – fx Post Danmark.” (§ 12 a)

Telefontid 09.00 - 13.00

Borgerservice
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring