Kommunale tilbud i Hjørring Kommune

Hjørring Kommune har en række tilbud til børn, unge og familier, der har behov for hjælp i forbindelse med et problematisk brug af rusmidler.

Et problematisk forbrug af rusmidler hos et familiemedlem vil på forskellige måder påvirke hele familien og ofte belaste hverdagsliv, samliv, økonomi og arbejdsliv. Heldigvis er der hjælp at hente. Tilbuddene strækker sig fra forskellige former for gratis anonym rådgivning og vejledning til behandlingstilbud, som kræver henvisning.

Tilbud - kræver ingen visitation

Den Anonyme Rådgivning er et tilbud til børn, unge og forældre med det formål at hjælpe dem til at kunne løse problemer, der vedrører deres dagligdag og familieliv. Det kan f.eks. omhandle bekymring om dit barns trivsel, usikkerhed om, eller forskellige holdninger til opdragelse eller at tale med nogen om sorg, krise eller skilsmisse. Derudover kan det være hjælp til håndtering af problemer i forhold til dit barns daginstitution, skole eller fritid, herunder også bekymring i forhold til eventuel brug af rusmidler.

Som regel vil én samtale være tilstrækkeligt, men efter behov kan rådgivningen bestå af op til tre samtaler. Er der brug for mere, så vejledes der i, hvor relevante tilbud findes.

Læs mere om den Anonyme Rådgivning

Familiehuset Kløvergården tilbyder, råd og vejledning til familier med børn og unge, fra graviditet til 18 år, hvor rusmidler er en del af problemet.

Læs mere om familieorienteret rusmiddelbehandling her

IPS står for Individuelt Planlagt job med Støtte. IPS er en metode, som er målrettet dig med psykiatriske diagnoser eller psykisk sårbarhed. Er du mellem 15-17 år, og har psykiske udfordringer som f.eks. ADHD, ADD, autisme eller er du i mistrivsel (eksempelvis skolevægring m.m.) og gerne vil have støtte til at finde den rette vej ift. job eller uddannelse, så er IPS-UNG måske noget for dig. Endvidere kan vi guide dig til, hvor du kan få hjælp med at skabe overblik, blandt andet hos Ungegarantien 

Læs mere om IPS-UNG

Det Mobile Unge Team tilbyder gratis ambulant behandling for alkohol- og eller stofmisbrug til dig mellem 13 - 26 år. Når man er i behandling, tilbydes der også rådgivning til de pårørende.

Har du problemer med begyndende rusmiddelbrug tilbyder Det Mobile Unge Team rådgivning og et afklarende, motiverende samtaleforløb. Samtalerne foregår så vidt muligt i Misbrugscenter Hjørring. Et samtaleforløb med rusmiddelbehandler kan, efter aftale med din sagsbehandler, følges op af et ambulant behandlingsforløb.

Rusmiddelbehandler kan have op til fem anonyme rådgivningssamtaler uden forældrene eller sagsbehandleren informeres. Er der behov for mere end det, kontaktes en sagsbehandler i kommunen med henblik på visitering til et individuelt ambulant behandlingsforløb.

Læs mere om det Mobile Unge Team

 

SSP Ungekonsulentteamet tilbyder gratis rådgivning og vejledning til børn og unge, samt forældre i forhold til et problematisk forbrug af alkohol og/eller stoffer.

SSP Ungdomskonsulenterne kan, hvis du er under 18 år, tage en enkelt anonym afklaringssamtale. Ønskes et forløb aftales det, at forældre kan kontaktes og hvordan det herfra gøres. Der aftales herefter et antal samtaler, hvor der løbende vurderes om problemet kan afhjælpes ved samtaler hos SSP. Herudover vurderes det om der er behov for et ambulant tilbud hos MUT (Det Mobile Unge Team) og/eller kontakt til en sagsbehandler, der kan hjælpe med eventuel opstart af relevant behandlingsforløb.

SSP indsatser

  • Foredrag om ungdomsliv for forældre til elever i 7. klasse. Formålet er at give forældrene viden om og redskaber til, at fremme deres unges trivsel, at sætte rimelige grænser og forholde sig til risici i ungdomslivet. Give viden om mulighed for foregribende og indgribende hjælp i SSP-regi m.v. Der er særligt fokus på alkohol og forældrenes rolle ift. grænser.

  • Foredrag om ungdomsliv for elever i 7. klasse. Formålet er at give eleverne viden om og redskaber til, at fremme deres trivsel, at forstå forældrenes adfærd og forholde sig til risici i ungdomslivet. Give viden om mulighed for foregribende og indgribende hjælp i SSP-regi m.v. samt at viderebringe aftaler fra forældreforedraget vedr. rusmidler og alkoholkontrakter.

  • Samtale i stedet for vold (SIV) for elever i 8. klasse. Formålet er at give eleverne viden om politiets arbejde og lovgivning. Give eleverne viden om og redskaber til, at håndtere udfordringer i ungdomslivet, at håndtere konflikter, at tage ansvar for hinanden. Give viden om mulighed for foregribende og indgribende hjælp i SSP-regi m.v. Herunder også flertalsmisforståelser ift. rusmidler.

 Kontakt SSP Ungdomskonsulentteamet 

 

SSP-lærernes funktioner er prioriteret under tre indsatsområder: opbyggende, foregribende og indgribende.

SSP-kontaktlæreren arbejder blandt andet for at få formidlet SSP´s forebyggelsesundervisning til de relevante faser og teams på skolen. SSP-kontaktlæreren arbejder desuden som brobygger mellem klasselærerne og SSP- Ungdomskonsulenten.

Yderligere arbejder SSP-lærerne som sparringspartner for kolleger på skolen i sager, hvor konkrete unge evt. er på vej til at udvikle sig i en uhensigtsmæssig retning (problematisk forbrug af rusmidler, begyndende kriminalitet, uhensigtsmæssig adfærd i fritiden og lign.).
SSP-kontaktlæreren bidrager ligeledes med faglig og organisatorisk viden til kolleger, der står med unge, der er i vanskeligheder i fritiden eller i familien.

SSP-kontaktlæreren arbejder ydermere systemisk og ressourcefokuseret i relationsarbejdet med unge i vanskeligheder samt deres forældre.

Kontakt SSP

Sundhedsplejen i Hjørring Kommune afholder individuelle samtaler i 8. klasse omhandlende trivsel, sundhed og helbred, hvori rusmidler indgår. Undersøgelsen og samtalen har fokus på, elevernes helbred, trivsel, sundhedsvaner og erhvervsønsker. Derudover er formålene at øge elevernes bevidsthed om sundhed og trivsel samt at give eleverne redskaber til at tage bevidste livsstilsvalg.

Team Sund og Sikker Sex fra Sundhedsplejen tilbyder at undervise 9. klasser i seksuel sundhed. Undervisningen foregår i dialog med de unge, hvor der tales om en række forskellige emner af relevans for unges seksualitet, herunder alkohol som kan knytte sig til unges seksuelle adfærd.

Kontakt Sundhedsplejen i Hjørring Kommune

Er du ung ( fra 8. klasse til 29 år) og har du af sociale- eller personlige årsager har behov for støtte kan du søge om få en tilknyttet gennemgående kontaktperson – en Ungeguide.

Læs mere om Ungeguide

 

 

Hvis du er ung mellem 14-30 år, sidder Ungeindgangen klar til at hjælpe dig med råd og vejledning i forhold til blandt andet uddannelse, beskæftigelse, økonomi og/eller rusmiddelrelaterede udfordringer. Derudover kan Ungeindgangen guide dig til, hvor du kan få hjælp til dine udfordringer.

Al hjælp og vejledning er individuelt, og tager udgangspunkt i dine kompetencer, ønsker og fremtidsdrømme.

Læs mere om Ungeindgangen

Læs mere om Ungegarantien

Tilbud med visitation

Hvis du er under 18 år, kan du blive anbragt på fx et opholdssted, i en plejefamilie eller på eget værelse med støtte.

Opholdssted – visiteret gennem Familieafdelingen/Handicapafdelingen. Den unge anbringes på et opholdssted der matcher den unges socialfaglige problematikker. Dette er ofte eksterne døgnophold. Den unge kan anbringes på grundlag af: Frivillig anbringelse, Tvangsanbringelse eller Domsanbringelse (ungdomskriminalitetsnævnet) UKN.

Læs mere om støtte-, behandlings- og døgntilbud her

Der kan i særlige situationer bevilges døgnbehandling til borgere, der har et omfattende og komplekst misbrug, hvor borger ikke kan kompenseres via indsatserne i Misbrugscenter Hjørring, støtte- kontaktperson, rusmiddelkoordinator, m.fl. Formålet med døgnbehandling er, at borgeren gennem et intensivt behandlingsforløb får en mere stabil tilværelse, med ophør eller reduktion af misbrug.

Under 18 år: Kontakt Familie- og Handicapafdelingen

Over 18 år: Kontakt Misbrugsteamet 

Målgruppen for indsatsen er til dig over 18 år med misbrug eller afhængighed af rusmidler, som ikke er motiveret for behandling. Det er en 26 ugers indsats, med mulighed for forlængelse, hvor det overordnede mål er at støtte personen i at kunne opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær ansættelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær uddannelse, så personen på sigt får fodfæste på arbejdsmarkedet. Yderligere handler det om støtte til at få struktur på hverdagen; f.eks. søvn og døgnrytme, overblik over aftaler, støtte i kontakten til jobcenter, læge, familieafdeling, etc. Støtte til håndtering af psykiske-, sociale-, misbrugs- eller økonomiske problemer samt støtte til at kunne deltage i og profitere af andre indsatser. Mulighed for deltagelse i Gruppeforløb og Neurofeedback-træning.

Kontaktform og hyppigheden af kontakten er fleksibel og tilpasses til den enkeltes behov og aftales løbende.

Kontakt Ungeindgangen

Det er en 16 ugers ambulant behandling på Misbrugscenter Hjørring. Behandlingen tager primært udgangspunkt i kognitive metoder, hvor man arbejder med de kognitive elementer som fokuserer på tanke- og handleprocesser, dette fordrer, at man er i stand til at reflektere over egne handlemønstre/adfærd. Der arbejdes, f.eks. med: motivation, forandringscirklen, højrisikosituationer, fordele og ulemper og især rusens funktion. Der vil være fokus på netværk, bl.a. sundt og usundt netværk. Herunder hvor og hvordan man kan danne nyt netværk.

Behandlingen vil være en veksel imellem samtaler og hjemmeopgaver, såfremt hjemmeopgaver giver mening. Det er en forudsætning, at man formår at være nogenlunde mødestabil samt er motiveret for, at der skal ske en forandring. Det er vigtigt, at man føler sig tryg i samtalerne for at kunne profitere at behandlingen. For at kunne profitere af misbrugsbehandlingen er det forudsætning, at man er i stand til at reflektere over egen adfærd og handlinger.

Under 18 år: Kontakt Familie- og Handicapafdelingen

Over 18 år: Kontakt Misbrugsteamet 

Dagbehandling er et tilbud målrettet dig over 18 år, der har et rusmiddelbrug og som har behov for en helhedsorienteret, intensiv behandlingsindsats.

I dagbehandling mødes man i grupper 3-4 gange om ugen á 3-4 timers varighed pr gang. Indholdet veksler mellem undervisning, gruppedrøftelse og aktiviteter. Behandlingen tager primært udgangspunkt i kognitive metoder, hvor man arbejder med tanke- og handleprocesser. Dette fordrer, at man er i stand til at reflektere over egne handlemønstre/adfærd. Der arbejdes, f.eks. med: motivation, forandringscirklen, højrisikosituationer, fordele og ulemper og især rusens funktion. Der vil være fokus på netværk, bl.a. sundt og usundt netværk. Herunder hvor og hvordan man kan danne nyt netværk.

Behandlingen vil være en kombination af samtaler og hjemmeopgaver. Det er en forudsætning at man formår at være nogenlunde mødestabil samt være motiveret for, at der skal ske en forandring.

Læs mere om misbrugsbehandling

Har du brug for behandling for at få hjælp til at kontrollere problemet – og er du over 18 år – så udreder og visiterer Misbrugsteam Hjørring også til forskellige behandlingstilbud.

Læs mere om misbrugsbehandling for voksne her

Hvis du er ung op til 18 år (og op til 23 år, hvis du er i efterværn) og oplever problemer i dit liv og familie, har du mulighed for at få en støtte- og kontaktperson. Formålet er at forhindre, at dine udfordringer vokser sig større og få skabt nye holdbare relationer og sammenhænge i barnets liv.


En fast støtte- og kontaktperson kan have en begrænset støttefunktion i forhold til f.eks. skolegang. Støttefunktionen kan også være mere omfattende og vedrøre hele livssituation.

Læs mere om Støtte- kontaktkorpset 

Personer under og over 18 år, der efter udredning og visitation, bliver ordineret substitutionsbehandling, vil være tilknyttet Udleveringen i Dronningensgade 31 i Hjørring. Vi gør opmærksom på, at selve udleveringen af præparaterne kan foregå fra et apotek, hvis det vurderes af en læge at være nødvendigt.

Læs mere om substitutionsbehandling

Rusmiddelkoordinatoren har en koordinerende funktion og tilbyder sparring til fagpersoner i arbejdet med unge i alderen 13-23 år med rusmiddelproblematikker.

Rusmiddelkoordinatoren er med til at vurdere kompleksiteten i en situation og kan, ved henvisning fra rådgiver, tilbyde råd og vejledning i forhold til forebyggelse af uhensigtsmæssig brug af rusmidler til både den unge og forældre.

Der er et tæt samarbejde med Misbrugscenter Hjørrings ungekonsulent/MUT (Det Mobile Unge Team) og SSP-ungdomskonsulenterne

Rådgivning og hjælp til unge med et problematisk forbrug af alkohol eller stoffer

Rusmiddelmedarbejder skal sammen med rusmiddelkoordinator være med til at imødekomme behovet for en socialfaglig indsats til dig mellem 13-18 år med rusmiddeludfordringer. Indsatsen bygger eksempelvis på at være støtte- og kontaktperson for unge med rusmiddeludfordringer, at indgå i et tæt samarbejde med rusmiddelkoordinator, for at kunne yde den rette indsats og udføre løbende opfølgning med rådgiver hos myndighed.

Kontakt Støtte- og kontaktkorpset