Samtykke og tilbagekaldelse af samtykke.

Sundhedsplejen har notatpligt i forhold til børn og unges sundhed og trivsel.

Sundhedsplejen arbejder under sundhedsloven § 120 og § 121 Stk. 1-2 med forebyggende sundhedsydelser til børn og unge.

Derfor anmoder sundhedsplejen forældremyndighedsindehaveren mundtligt eller skriftligt om et samtykke, når der er brug for at videregive oplysninger. Jf. ”Bekendtgørelsen om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske” §1-3, §4, §5 stk. 1-2.

Af forordningen art 7 stk. 3 fremgår det, at samtykke til enhver tid kan trækkes tilbage. Tilbagetrækningen af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

Uddrag af sundhedsloven

§120.
Kommunalbestyrelsen bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Stk. 2. Kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der dels ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov.

§121.
Kommunalbestyrelsen tilbyder alle børn og unge vederlagsfri sundhedsvejledning, bistand samt funktionsundersøgelse ved en sundhedsplejerske indtil undervisningspligtens ophør.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen tilbyder alle børn og unge i den undervisningspligtige alder to vederlagsfri forebyggende helbredsundersøgelser ved en læge eller sundhedsplejerske.

Bekendtgørelse om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske

Behandling af børn og unge ved sundhedsplejerske

1. Den kommunale sundhedspleje kan på baggrund af et generelt, udtrykkeligt samtykke fra forældremyndighedens indehaver gennemføre sundhedsvejledning, bistand og funktionsundersøgelser efter sundhedslovens § 121, stk. 1, og forebyggende helbredsundersøgelser ved ind- og udskoling efter sundhedslovens § 121, stk. 2.
Information og samtykke

4. Den kommunale sundhedspleje og den kommunale tandpleje skal ved skolestart og ved skift af kommunal sundhedspleje og kommunal tandpleje meddele forældremyndighedens indehaver generel skriftlig information om behandlinger, som efter §§ 1-3 kan foretages på baggrund af et generelt, udtrykkeligt samtykke eller uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver. Ved skift af kommunal sundhedspleje og kommunal tandpleje skal den kommunale sundhedspleje og kommunale tandpleje, som overtager behandlingen af barnet, indhente samtykket.
Stk. 2. Informationen skal omfatte oplysninger om, hvilke behandlinger der kan foretages, om risiko for komplikationer, bivirkninger og konsekvenserne af behandlingen og af, at der ingen behandling iværksættes. Informationen skal ligeledes omfatte oplysninger om, hvorvidt visse behandlinger delegeres til og udføres af medhjælp.

Stk. 3. Den kommunale sundhedspleje og den kommunale tandpleje skal forud for behandlinger omfattet af §§ 1-3 meddele forældremyndighedens indehaver skriftlig information om tidspunkt og sted for behandlingerne. Forældremyndighedens indehaver skal tilbydes at deltage.

Stk. 4. Den kommunale sundhedspleje og den kommunale tandpleje skal efterfølgende orientere forældremyndighedens indehaver om resultatet af behandlingen.

5. Ved et generelt udtrykkeligt samtykke, jf. §§ 1 og 2, forstås et samtykke, der er givet af forældremyndighedens indehaver på baggrund af generel skriftlig information, jf. § 4, til sundhedsplejersken eller den kommunale tandpleje om, at barnet i fremtidige situationer kan undergives behandlinger omfattet af §§ 1 og 2.
Stk. 2. Et generelt, udtrykkeligt samtykke kan gives mundtligt eller skriftligt. Samtykket kan på ethvert tidspunkt tilbagekaldes.