Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering (TIM)

Innovativ medicinhåndtering fra ordination til indtag.

Kommunernes opgave vedrørende medicinhåndtering til borgere i eget hjem består primært af dispensering (dosering) og administration (påmindelse og givning) af tabletter. Opgaven håndteres manuelt af kommunernes personale, og arbejdsprocesserne kan være både omfattende og tidskrævende. Projektet ønskes derfor at afprøve, om kommunernes opgave kan løses på en mere effektiv måde, hvor også borgernes livskvalitet og den sundhedsfaglige kvalitet øges.

Projektet er et tværkommunalt samarbejde mellem 9 kommuner om udvikling, afprøvning og indkøb af en helhedsløsningsløsning til håndtering af medicin hos borgere i eget hjem. Helhedsløsningen håndterer hele leveringskæden af medicin fra apotek over indtagelse til opfølgning på manglende indtagelse.

Løsningen er testet ca. 100 borgere fordelt i Aalborg, Hjørring og Vesthimmerlands kommuner. De øvrige 6 kommuner er Rebild, Mariagerfjord, Thisted, Frederikshavn, Jammerbugt og Brønderslev.

Løsning er i dag klar til at tage i brug.

Find en oversigt over presseomtale her

For at give virksomhederne de bedste muligheder for at lave tilbud med nye og innovative løsninger, blev udbudsmaterialet lavet som et funktionsudbud, hvor virksomhederne kunne byde ind med forskellige nye og innovative løsninger med henblik på at gøre borgerne mere selvhjulpne og højne livskvaliteten.

Udbuddet

Projektets formål har været at udvikle en ny praksis (platform) for tværkommunale innovative indkøb på sundheds-, ældre- og handicapområderne. Heraf navnet Nordjysk Platform for Innovative Indkøb (NOPII). Målet skulle realiseres ved at gennemføre et funktionsudbud og indkøbe en innovativ helhedsløsning til medicinhåndtering.

Der har med udbuddet været efterspurgt en løsning, der ikke eksisterer på markedet, og som kan imødekomme borgerens behov og personalets opgaver i relation til medicindosering, påmindelse, hjælp til medicingivning mm. Som en del af udbuddet har der været gennemført forundersøgelser med afdækning af borgerbehov, medarbejderperspektiver, arbejdsgange, økonomi, IT mm., hvilket har indgået i udbudsmaterialet mhp. at få en løsning, der imødekommer disse behov og udfordringer.

Udbuddet er gennemført som et udbud med forhandling, og udbudsprocessen har været med dialog før og under offentliggørelse af udbuddet.

Kontrakten

De 9 kommuner har på baggrund af udbuddet indgået en kontrakt med virksomhedskonsortiet MedicCare med ikrafttrædelse 1. september 2017.

Kontrakten består af:

  • Kontrakt på færdigudvikling og test af løsning til medicinhåndtering (1. september 2017 til 30. juni 2019), og
  • Kontrakt på drift af den testede løsning, hvor kommunerne individuelt har mulighed for at anvende kontrakten fra 1. juli 2019 til 30. juni 2021, hvorefter kommunerne kan vælge at forlænge kontraktens løbetid med yderligere 2 år indtil 30. juni 2023.

Leverandøren af løsningen er virksomhedskonsortiet MedicCare (MedicPen og CareConsult), som består af:

  • Falck (service og logistik)
  • Apotek (pakning)
  • MedicPen (pilleautomat)
  • CareConsult (IT)

Med udbuddet har kommunerne fået en innovativ helhedsløsning, der håndterer hele leveringskæden af medicin fra apotek over indtagelse til opfølgning på manglende indtagelse.

Formål

Kommunernes opgave vedrørende medicinhåndtering til borgere i eget hjem består i dag primært i dispensering og administration af tabletter. Opgaven håndteres udelukkende manuelt af kommunernes personale, og arbejdsprocesserne kan være både omfattende og tidskrævende.

Formålet med løsningen er:

  • At øge livskvaliteten for borgere i eget hjem, der modtager hjælp til tryghed og overblik vedr. dosering, fysisk greb om pillerne, kognitivt styr på piller og kompetence om korrekt ophældning og indtagelse af medicin
  • At den sundhedsfaglige kvalitet øges, samtidigt med at omkostningerne vedrørende dosering, påmindelse og givning af medicin reduceres.

Løsningen

Helhedsløsningen til medicinhåndtering håndterer hele leveringskæden af medicin fra apotek over indtagelse til opfølgning på manglende indtagelse. Løsningen fungerer ved, at borgeren får installeret en pilleautomat i sit hjem. Pilleautomaten modtager automatisk oplysninger fra det fælles medicinkort (FMK) via det elektroniske omsorgssystem (EOJ) i kommunen.

De oplysninger bruger pilleautomaten til at bestille medicin på apoteket, til at påminde borgeren om at tage sin medicin og til at tjekke aktuel dosis, inden pilleautomaten automatisk doserer pillerne i en kop. Hvis borgeren ikke tager pillerne, giver pilleautomaten besked til Falcks vagtcentral, som ringer til borgeren for at minde borgeren om at tage medicinen eller kontakter kommunens personale, hvis borgeren ikke besvarer opkaldet fra Falck. Medicinen pakkes på apoteket, og Falck bringer medicinen ud til pillerobotten i borgers hjem.

Helhedsløsningen afprøves i et pilotprojekt, og en evaluering heraf danner grundlag for en vurdering af eventuel storskalaimplementering.

Pilotprojektet

Der gennemføres i perioden september 2017 til og med august 2019 et pilotprojekt med udvikling og pilotafprøvning af løsningen. Løsningen skal i pilotprojektet testes hos 100 borgere fordelt i Aalborg, Hjørring og Vesthimmerlands kommuner. De første borgere afprøver løsningen pr. november 2018. 

Pilotprojektet forventes afsluttet ved udgangen af august 2019, hvorefter pilotprojektet evalueres. Evalueringen danner grundlag for en vurdering af, om kommunerne ønsker at udbrede løsningen. Da løsningen allerede gennem udbuddet er konkurrenceudsat, har de 9 kommuner mulighed for 2. halvår 2019 at tilslutte sig en rammeaftale om indkøb af løsningen.

Evaluering

Digitaliseringsstyrelsen har givet støtte til evaluering af projektet, jf. initiativ 3.3 ”Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger”. Evalueringen foretages af Alexandra Instituttet. Evalueringen tager udgangspunkt i Digitaliseringsstyrelsens krav til evalueringskoncept med blandt andet en før, midtvejs og eftermåling.

Evalueringen har fokus på både borgerperspektiver, organisatoriske/medarbejderperspektiver, teknologiske perspektiver og økonomiske perspektiver (herunder udarbejdelse af businesscase for national implementering).

Læs mere om

Publikumspris

Folder med kommunens

Teknologier og projekter